Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор по сигурността за Генерална дирекция A

Дата на публикуване: 
вторник, 10 Ноември, 2015 - 11:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор по сигурността в Генерална дирекция A, Служба за сигурност.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Службата за сигурност е част от Генерална дирекция „Администрация“.Тя контролира и управлява вътрешната сигурност на Съвета и Европейския съвет, както и външната им сигурност в тясно сътрудничество с белгийските органи. Мисията ѝ е да гарантира, че хората, имуществото и информацията са защитени по подходящ начин срещу рискове за сигурността. Освен това Дирекцията гарантира, че ГСС спазва своето задължение за полагане на грижа по отношение на служителите и посетителите.

Службата за сигурност осигурява защита на държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС, на председателя на Европейския съвет, на министри и намиращи се на посещение ръководители от трети държави и извършва надзор на охраната на помещенията на Съвета. Тя управлява капацитет за реагиране, който е на денонощно разположение, отговаря за осведомеността на служителите и делегатите по въпросите на сигурността и извършва проучвания за надеждност. Службата за сигурност изготвя правни актове и политики относно защитата на класифицирана информация на ЕС, в т.ч. относно класифицирани ИТ системи. Тя извършва наблюдение и отправя препоръки за начините на преодоляване на свързаните със сигурността заплахи за дейността на Европейския съвет и Съвета, включително шпионаж. Освен това Службата за сигурност разработва и координира политиката на ГСС за непрекъснатост на дейността.

Идеалният кандидат притежава професионален опит на ръководни позиции на високо равнище, за предпочитане в международна среда, в една или повече от следните области: сигурност, дипломация, протокол, организация и управление на политически прояви на високо равнище.

За предимство се считат:

 • опит в управлението на рискове за сигурността;
 • управление на всеобхватни програми за сигурност;
 • планиране на непрекъснатостта на дейността;
 • разработване на политика относно защитата на класифицирана информация и акредитирането на класифицирани ИТ системи.

Кандидатът трябва да познава добре променящите се заплахи за сигурността и необходимите действия за прилагане на комплексна програма за сигурност и за ефективно управление на рисковете за сигурността.

Обща цел на длъжността

 • под ръководството на заместник генералния директор/генералния директор ръководи поверената му дирекция и дава становища в областите на нейната компетентност;
 • предоставя устно и писмено политически и процедурни становища на високо равнище, анализи и препоръки на ръководните служители и на генералния секретар, на председателствата на Европейския съвет и на Съвета по въпроси от областите на компетентност на дирекцията;
 • осигурява стратегическо ръководство и разработва политики, концепции и новаторски решения по всички въпроси от областите на компетентност на Службата за сигурност.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на кандидатстване:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 8 декември 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

 • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета;
 • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
 • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията, посочена по-горе.

Всички удостоверителни документи, приложени към кандидатурата, трябва да бъдат именувани (на английски или френски език) и обозначени с пореден номер (приложение 1, 2 и т.н.) и да са във формат word text, pdf или jpg. Трябва да се прикачи и списък на всички приложения. Кандидатури, изпратени чрез устройство за съхранение на данни от типа „облак“ или платформи за обмен на файлове, няма да бъдат разглеждани.

Избраният за поста кандидат ще бъде приканен да представи оригиналите на посочените по-горе документи.

Пълния текст на обявлението и необходимите документи можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за работа CONS/AD/119 (3.69 MB, PDF)