Вие сте тук

ЕК представи докладите си за напредъка на Западните Балкани и Турция

Дата на публикуване: 
вторник, 10 Ноември, 2015 - 13:50

В няколко доклада, които бяха приети днес, Европейската комисия анализира доколко страните от Западните Балкани и Турция са подготвени да изпълнят изискванията за членство в ЕС, съобщава Рапид.

В няколко годишни доклада, които бяха приети днес, Европейската комисия анализира доколко страните от Западните Балкани и Турция са подготвени да изпълнят изискванията за членство в ЕС и посочва какво е необходимо да се направи за преодоляване на оставащите предизвикателства.

При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисарят Йоханес Хан обяви: ''Настоящата бежанска криза показва колко е важно тясното сътрудничество между ЕС и страните от Югоизточна Европа. Процесът на разширяване на ЕС, обхващащ Западните Балкани и Турция, е мощно средство за укрепването на принципа на правовата държава и правата на човека в тези страни. Освен това този процес стимулира изграждането на по-силна икономика и регионалното сътрудничество. Наличието на ясна европейска перспектива постепенно преобразява държавите, които са наши партньори, и укрепва стабилността в региона около ЕС. Следователно твърдият ангажимент, който сме поели по отношение на разширяването на ЕС и на свързаните с него условия, представлява дългосрочна инвестиция в сигурността и просперитета на Европа''.

 Регионът беше засегнат тежко от бежанската криза. Турция предоставя значителна подкрепа на повече от 2 милиона сирийски бежанци, намиращи се на нейната територия. От началото на годината през Западните Балкани, и по-специално през бившата югославска република Македония и Сърбия, са преминали транзитно огромен брой граждани на трети страни. Повече от всякога предизвикателството, което представлява миграцията, е причина за по-активно сътрудничество със страните, обхванати от разширяването, като ЕС предоставя значителна подкрепа за тази цел.

 В стратегията си относно разширяването Комисията потвърждава силния акцент, който се поставя върху основните принципи в процеса на присъединяване. Като ключови приоритети се запазват основни въпроси от областите на правовата държава, основните права, укрепването на демократичните институции, в това число реформата на публичната администрация, както и икономическото развитие и конкурентоспособността. Наблюдава се напредък, особено при приемането на необходимото законодателство и създаването на нужните административни структури. В по-общ план обаче много често няма ефективно прилагане. Комисията ще продължи да съсредоточава своите усилия върху това страните да определят приоритетите за извършване на реформи в ключови области и да постигат резултати. 

Въпреки постигнатия през последната година съществен напредък продължават да са налице сериозни предизвикателства. Що се отнася до принципа на правовата държава, съдебните системи не са достатъчно независими, ефикасни и подотчетни. Продължават да са необходими сериозни усилия в борбата с организираната престъпност и корупцията, по-специално за постигането на резултати при разследванията, наказателните преследвания и окончателните присъди. Основните права често са залегнали до голяма степен в законодателството, но все още са налице недостатъци във връзка с тяхното зачитане на практика. Гарантирането на свободата на изразяване представлява особено предизвикателство, като в редица страни развитията в тази сфера са в отрицателна посока. Необходимо е реформата на публичната администрация да продължи с устрем, за да се подсигури нужният административен капацитет и да се реши въпросът със силното политизиране и липсата на прозрачност. Трябва да се обърне внимание и на функционирането на демократичните институции. Необходимо е да се работи в още по-голямо сътрудничество с представителите на местното гражданско общество с цел утвърждаване на реформите в обществото.

Повечето страни са изправени пред сериозни предизвикателства, що се отнася до икономическото управление и конкурентоспособността. Икономическото развитие е от основно значение за създаването на работни места и растеж и за засилването на интереса от страна на инвеститорите. Комисията обръща специално внимание на регионалното сътрудничество, както и на стимулирането на регионалното икономическо развитие и свързаността. В тази област беше постигнат съществен напредък, по-конкретно посредством Берлинския процес и Групата на шестте от Западните Балкани. Комисията подчертава също така нуждата от добросъседски отношения и от решаване на двустранните спорове.

Тази година Комисията въведе по-строг подход към извършваните от нея оценки на основните принципи и свързаните с тях глави от достиженията на правото на ЕС. Понастоящем широкообхватната стратегия за разширяване е многогодишна и обхваща мандата на Комисията. Освен че се докладва за напредъка, се обръща много по-голямо внимание на това доколко страните са подготвени да поемат задълженията, произтичащи от членството. Същевременно докладите съдържат още по-ясни насоки за това какви действия се очакват от страните в краткосрочен и дългосрочен план. Използват се хармонизирани таблици за оценка, като по този начин се увеличава съпоставимостта между страните и процесът на присъединяване става по-прозрачен. Това ще улесни извършването на по-голям контрол върху реформите от всички заинтересовани страни.