Вие сте тук

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд търси уеб администратор

Дата на публикуване: 
петък, 16 Октомври, 2015 - 10:07
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 октомври е публикувано обявление, че Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) търси да назначи висококвалифициран, амбициозен и проактивен кандидат за функцията на уеб администратор. Това е ключова длъжност в Еurofound. Изпълнителят на тази функция ще има водеща роля за осигуряване на функционалността и техническото развитие на уебсайта на Агенцията. Той или тя ще бъде пряко подчинен(а) на началника на отдел „Информационни и Комуникационни Технологии“ (ICT). От него (нея) ще се очаква да работи независимо и да притежава отлични аналитични и междуличностни умения, както и способност да работи спокойно в работната среда на агенция на ЕС.

Седалището на Eurofound е в Дъблин, Ирландия.

Работата по хостинга и развитието на уебсайта се възлага на външен подизпълнител, като уеб администраторът ще отговаря за управлението на този договор. Уебсайтът на Еurofound е изграден по архитектурата Drupal, така че предпочитание ще се отдава на кандидатите, които имат опит с Drupal. Одобреният кандидат ще работи в тясно сътрудничество с други стопански единици, включително изследователски, и по-специално с екипа по уеб съдържанието в отдел „Информация и комуникация“.

Дейността на уеб администратора включва три основни области:

 • бизнес анализ;
 • разработване на приложения;
 • управление на проекти.

Задълженията му ще бъдат:

 • управление на уеб хостинга, възложен на външен подизпълнител, и договорите за разработване;
 • управление на проекти за уеб разработване, включващи:
  • предоставяне на технически познания и подкрепа за разработване на уеб продукти и структура;
  • анализ на свързаните с интернет бизнес изисквания и предоставяне на решения;
  • предлагане и тестване на подходящи, уеб базирани решения (проверка на концепцията);
 • отстраняване на неизправности и решаване на проблеми;
 • подпомагане при разработване на стратегии и насоки за уеб технологиите, продуктите и структурата на Еurofound;
 • технически аспекти на подобряването на архитектурата на информацията и използваемостта на съдържанието;
 • управление на договорите и изготвяне на спецификации за възлагане на обществени поръчки;
 • съдействие при други проекти в работната програма на ИКТ съгласно изискванията на началника на отдела.

Процедурата за подбор е открита за кандидати, които:

 • са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз и не са лишени от права;
 • са изпълнили законовите си задължения във връзка с наборната военна служба;
 • имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания (ниво В2) по друг официален език на Съюза. Тъй като английският език е основният работен език на Еurofound, се изисква владеенето му на ниво, необходимо за изпълнение на служебните задължения. Длъжността „уеб администратор“ изисква високо ниво на владеене на английски език;
 • имат образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на университетското образование е четири или повече години, или образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома и професионален стаж от не по-малко от една година, когато обичайната продължителност на университетското образование е не по-малко от три години;
 • имат професионална квалификация (бакалавърска или магистърска степен) по уеб технологии, уеб комуникации, компютри или свързани с това области;
 • имат най-малко двегодишен стаж по специалността;
 • са в състояние да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват посочените задължения.

Допълнителни изисквания са включени в пълния текст на обявлението, който може да се изтегли от страницата за свободни длъжности на уебсайта на Еurofound:

http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities

Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез системата за електронно набиране на персонал, до която също има достъп на тази страница.

Уеб администраторът ще бъде назначен като срочно нает служител (AD5) с първоначален 5-годишен срочен трудов договор, който може да бъде подновяван.

Крайният срок за подаване на заявления е 13 ноември 2015 г.