Вие сте тук

Одобрени са резултатите от заседание на министрите на правосъдието и на околната среда от ЕС

Дата на публикуване: 
сряда, 12 Август, 2015 - 11:19

Правителството се запозна с доклад за проведените обсъждания по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи” – част „Правосъдие”. Форумът се проведе на 9 и 10 юли в Люксембург.

Министрите обсъдиха предстоящото изменение на Регламент 2201/2003 на съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. Досегашното прилагане на Регламента беше оценено като успешно, но същевременно беше констатирана реална необходимост от допълнение и изменение на този най-важен инструмент за сътрудничество в областта на семейното право. Очаква се през пролетта на 2016 г. Европейската комисия да представи конкретно предложение за неговото изменение.

Съветът проведе и политически дебат по предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор. Министрите обсъдиха два аспекта на съдебния контрол, свързан с Европейската прокуратура, а именно – по отношение на трансграничните мерки за разследване и по отношение на други актове или решения на Службата на Европейския прокурор. Тези два аспекта произтичат от общото задължение на прокуратурата да действа в рамките на цялата наказателна процедура съобразно гаранциите на Хартата за основните права.

Кабинетът се запозна с и резултатите от неформалното заседание на Съвета на министрите по околна среда, проведено на 22 и 23 юли в Люксембург. На него бяха обсъдени въпросите, свързани с екологичното измерение на Целите за устойчиво развитие, финансирането на дейностите по изменението на климата, както и актуалното състояние на международните преговори в тази област.

Общо бе виждането, че новите Цели за устойчиво развитие са предизвикателство, но и възможност за изграждане на по-кохерентна и устойчива политика със засилено присъствие на екологичния аспект. Министрите единодушно потвърдиха, че финансирането ще бъде въпрос с критично значение за постигане на напредък в преговорите в Париж по новото глобално правно-обвързващо споразумение за дейностите по изменението на климата и поставиха акцент върху способите за финансиране на прехода към нисковъглеродна устойчива икономика. Министрите оцениха напредъка по постигането на амбициозно споразумение в Париж и обсъдиха следващите стъпки за ускоряване на преговорите и постигането на сходни позиции с други страни. Очертава се сближаване на позициите по няколко въпроса, например в областта на адаптирането към последиците от изменението на климата, който е от особено значение за развиващите се страни.