Вие сте тук

Правната служба на Съвета на ЕС търси да назначи директори

Дата на публикуване: 
сряда, 10 Юни, 2015 - 09:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 юни са публикувани две обявления за свободна длъжност за поста директор на Дирекция 2 „Заетост, социални въпроси, образование,  селско стопанство и рибарство“ и на Дирекция 6 (Икономически и финансови въпроси, бюджет, структурни фондове) на Правната служба на Съвета.

Правната служба е юридическият съветник на Европейския съвет и на Съвета. Тя подпомага Европейския съвет, Съвета и неговите подготвителни органи, председателството и Генералния секретариат с цел осигуряване на законосъобразността и качественото съставяне на актовете. Като възприема при необходимост творчески подход, Правната служба допринася за намирането на правно издържани и политически приемливи решения в сътрудничество с другите отдели на Съвета. За целта Правната служба дава напълно безпристрастни становища в устна или писмена форма, по искане на Съвета или по собствена инициатива, по всякакви въпроси от правно естество. Освен това Правната служба представлява Европейския съвет и Съвета в производства пред съдилищата на Съюза. Неотменна цел на Правната служба е своевременно да предоставя становища, които се отличават с пълно зачитане на закона, безпристрастност и яснота.

Обща цел на длъжността

Под ръководството на генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да дава насоки в рамките на своята компетентност. Да предоставя правни становища на високо ниво в писмена или устна форма в областите на компетентност на дирекцията.

Задачи:

 • Под ръководството на генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да организира нейните дейности, да подпомага и мотивира служителите в тяхната работа;
 • По собствена инициатива или при поискване да предоставя на Съвета, Корепер или други подготвителни органи, както и на Генералния секретариат на Съвета (ГСС), насоки и писмени или устни становища на високо ниво по правни и институционални въпроси;
 • Да съветва председателството и/или ГСС по правни аспекти на досиетата, с цел да допринесе за намирането на решения от съответните органи, които са правно издържани и приемливи, и да ръководи проучвания на високо равнище във връзка с областите на компетентност на дирекцията;
 • Да представлява службата си на равнище директори в ГСС и извън него, по-специално в отношенията с председателството, както и в отношенията с останалите институции;
 • Да гарантира качеството на услугите и резултатите в дирекцията;
 • Да осигурява професионално управление на ресурсите на дирекцията;
 • Да гарантира ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на самата дирекция, така и с останалите дирекции и други служби на ГСС;
 • Да следи обсъжданията в Съвета, Корепер и при необходимост, в други подготвителни органи, да участва в заседанията и по целесъобразност - в брифингите и/или преговорите с оглед на постигането на компромис и намирането на решения;
 • Да подпомага и представлява Европейския съвет или Съвета в правни спорове и по целесъобразност – да ги представлява в дела пред съдилищата на ЕС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на заявленията:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 8 юли 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials- Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

 • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета на следния адрес: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
 • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
 • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията, посочена в по-горе.

Пълния текст на обявленията, както и нужните документи за кандидатстване, можете да видите и изтеглите оттук: