Вие сте тук

Европейският орган за безопасност на храните търси членове на управителния съвет

Дата на публикуване: 
сряда, 13 Май, 2015 - 10:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 13 май е публикувана покана за изразяване на интерес за длъжността „член на управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните“.

Заинтересованите лица за една от седемте свободни длъжности в 14-членния управителен съвет на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) се приканват да подадат своята кандидатура.

ЕОБХ е ключовият елемент на системата на ЕС за оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите. Този орган бе създаден с цел да предоставя научни консултации и научна помощ за законодателството и политиките на Съюза във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите, както и по тясно свързани с това въпроси в сферата на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията. Той предоставя независима информация по посочените въпроси и сигнализира за наличието на рискове. Освен това в неговите задължения се включва и изготвянето на научни консултации в редица сфери на правото в областта на храните и фуражите винаги когато законодателството на Съюза го изисква. Това включва и новите технологии в храните, като ГМО. Органът се ползва с широко признат статут на референтна институция. Освен че разполага със свой собствен екип от специалисти, органът се подпомага от мрежа от компетентни организации в ЕС. ЕОБХ е със седалище в Парма, Италия.

Задълженията на управителния съвет включват в частност:

 • общ мониторинг на работата на Органа, за да гарантира, че той изпълнява мисията и задълженията, които са му възложени в съответствие с неговите правомощия, при условия на независимост и прозрачност;
 • избор на изпълнителен директор от списък с кандидати, изготвен от Комисията, а при необходимост – неговото освобождаване от длъжност;
 • избор на членовете на научния комитет и на групите от експерти, които отговарят за изготвянето на научните становища на Органа;
 • приемане на годишните и многогодишните програми за работата на Органа, както и на общия доклад за годишните дейности;
 • приемане на вътрешния правилник и финансовия правилник на органа.

Работата на съвета е организирана на базата на публични срещи, закрити заседания и кореспонденция. Документацията на ЕОБХ, кореспонденцията на съвета и закритите заседания се водят на английски език. Съветът заседава между четири и шест пъти годишно, главно в Парма.

За да отговарят на изискванията за длъжността, кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на ЕС, и да притежават:

 • най-малко 15 години опит в една или повече от изброените по-долу 5 сфери на компетентност, от които поне 5 години опит на високо управленско ниво:
  • предоставяне на независими научни консултации и научна и техническа подкрепа за изготвянето на законодателството и политиката на Европейския съюз във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите;
  • управление и публична администрация (включително в областта на човешките ресурси, правните и финансовите аспекти);
  • изготвяне на политики, които гарантират почтеност, независимост, прозрачност, етична практика и качествени научни консултации, като същевременно поддържат надеждност пред заинтересованите страни;
  • ефективно осведомяване и информация за широката общественост относно научната работа;
  • осигуряване на необходимата съгласуваност между: функциите за оценка и управление на риска и за обмяна на информацията за него;
 • най-малко пет години опит в областта на безопасността на храните и фуражите или други сфери на дейност, свързани със задачите на Органа; по-конкретно в сферата на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, опазването на околната среда, здравето на растенията и храненето;
 • способност за работа в многоезична, мултикултурна и мултидисциплинарна среда;
 • ангажираност да работят независимо: от тях се очаква да спазват най-високи стандарти на етично поведение, да действат честно, независимо, безпристрастно, благоразумно и без оглед на личен интерес, както и да избягват всякакви ситуации, които биха могли да създадат конфликт на лични интереси.

Заинтересованите лица се насърчават да кандидатстват чрез онлайн система на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Онлайн заявлението трябва да включва две приложения:

 1. декларацията за интереси, която може да бъде намерена на следния адрес: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
 2. автобиография (CV) с дължина най-малко 1,5 страници и най-много 3 страници.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 12:00 часа на обяд брюкселско време на 8 юли 2015 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за длъжността „член на управителния съвет на Европейския орган за безопасност на храните“ (440.83 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 8 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

Крайният срок за подаване на заявления е удължен до 31 юли, 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.