Вие сте тук

Обявление за наемане на работа № РЕ/179/S - Администратор в областта на парламентарните изследвания (AD 9)

Дата на публикуване: 
понеделник, 23 Юни, 2014 - 11:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 29 юни 2014 г. е публикувано обявление за наемане на работа № РЕ/179/S - Администратор в областта на парламентарните изследвания (AD 9).

Европейският парламент организира процедура за подбор по документи и чрез изпити за съставянето на списък на успешно преминали процедурата за подбор кандидати за заемане на длъжността

АДМИНИСТРАТОР В ОБЛАСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (AD 9)

(от женски или мъжки пол)

ОТДЕЛ ЗА ПОДКРЕПА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството, което представлява неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

A.

ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ (НЕОБХОДИМ ПРОФИЛ)

Б.

ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА

В.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

A.   ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ (НЕОБХОДИМ ПРОФИЛ)

1.   Общи положения

Органът по назначаването реши да открие процедура за заемане на длъжността администратор в областта на парламентарните изследвания (функционална група AD, степен 9), за Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС — Дирекция по политики в областта на икономиката и науката — Отдел за подкрепа на икономическото управление, на основание на член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

2.   Естество на служебните задължения

На подчинение на началника на Отдела за подкрепа на икономическото управление администраторът (1) в областта на парламентарните изследвания ще бъде експерт по банково дело, натоварен със задачата да предоставя експертни знания в областта на банковия надзор и банковото преструктуриране на равнище Европейски съюз, както и да анализира резултатите от стрес-тестовете и основните решения в областта на банковия надзор, вземани на това равнище. За упражняването на тези функции се изисква способност за обработване и организиране на информация, както и способност за нейното синтезиране и за прогнозиране, дипломатичен подход, способност за адаптиране и добри междуличностни умения и умения за работа в екип.

Администраторът ще работи в сътрудничество с членовете на ЕП и службите на Европейския парламент и ще има многобройни контакти с другите институции и органи на Европейския съюз и с всички заинтересовани среди.

С месторабота в Брюксел (2), той ще трябва да пътува често.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника за политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 29 март 2004 г.

Основните задачи са по-конкретно следните:

предоставяне на експертни знания в областта на финансовата стабилност на банковия сектор в Европейския съюз и в еврозоната като цяло,

наблюдение и анализ на дейностите и постиженията на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП),

осигуряване на връзка за целите на изследванията и събирането на информация с представителите на ЕНМ и на ЕМП и с компетентните служби на Европейската комисия, на Съвета на Европейския съюз, на Еврогрупата, на Европейския съвет за системен риск и на Европейския банков орган, както и със съответните национални надзорни органи и други заинтересовани страни,

предоставяне на бързо и качествено подпомагане на парламентарните органи по отношение на проучвания, изследвания и оценяване на политическите варианти в областите на дейност на административната единица,

изследване и анализ на документи във всички области от компетентността на административната единица и — на тази основа, изготвяне на проучвания, записки и проекти на речи за целите на парламентарните органи,

участие в работата на „екипи по проекти“, създадени от парламентарните комисии,

подпомагане на парламентарните органи, за да им се даде възможност да определят темите, които биха могли да станат обект на проучвания или външни експертни оценки,

принос към управлението на „бюджетите за експертни оценки“ и на процедурите за поръчки — участие в преговорите преди сключване на договори за извършване на външни проучвания и наблюдение на изпълнението на договорите до тяхното окончателно приключване,

развиване на отношения със службите на генералния секретариат и с външни експерти от изследователски институти и университети, за да се осигури предоставяне за парламентарните органи на възможно най-подходящата документация,

принос за осигуряване на репутацията на институцията чрез участие във външни прояви (конференции, семинари и др.), чрез отговори на искания за различни видове информация и чрез изявления пред групи от посетители.

3.   Условия за допускане (необходим профил)

Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да изпълняват следните условия:

a)

Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

да бъде гражданин на държава — членка на Европейския съюз, и да се ползва с пълни граждански права,

да е изпълнил задълженията си, наложени му от законите по отношение на военната служба,

да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

б)

Специални условия

i)

Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, дипломи и познания

Кандидатите трябва да имат образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, официално призната в една от държавите — членки на Европейския съюз, в област, свързана с естеството на служебните задължения, описани в дял A, точка 2, с продължителност:

поне четири години, когато нормалната продължителност на обучението за въпросната степен е поне четири години,

или

три години, последвани от една година професионален опит в област, свързана с естеството на служебните задължения, когато нормалната продължителност на обучението за въпросната степен е поне три години. Тази година трудов стаж няма да бъде взета предвид при оценката на необходимия трудов стаж съобразно дял А, точка 3, буква б), подточка ii).

Комисията за подбор ще отчита в тази връзка различните образователни структури. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в ръководството на вниманието на кандидатите.

ii)

Необходим професионален опит

Кандидатите трябва да са придобили, след придобиването на образователните степени съгласно изискванията в дял А, точка 3, буква б), подточка i), професионален опит от поне 10 години, свързан с естеството на съответните служебни задължения, най-малко 5 години от който в една или няколко от следните области: банково регулиране, преструктуриране на банки, банков надзор, банкови операции или оценка на финансовия риск.

iii)

Езикови познания

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски, както и много добри познания по английски, немски или френски език (език 2).

Комисията за подбор ще вземе под внимание познанията по други официални езици на Европейския съюз.

Съгласно решението на Съда на Европейския съюз (голям състав) по дело C-566/10 P — Италианска република/Комисия, Европейският парламент посочва по-долу мотивите за ограничаване на избора на втори език до малък брой официални езици на ЕС.

По тази причина кандидатите се уведомяват, че възможностите за избор на втори език в настоящата процедура за подбор са определени в съответствие с интереса на службата, който изисква новоназначените служители да бъдат оперативни незабавно и да бъдат в състояние да общуват ефикасно в ежедневната си работа. В противен случай ефективното функциониране на институциите би било сериозно нарушено.

Въз основа на дългогодишната практика в институциите на Съюза по отношение на езиците, които се използват за вътрешна комуникация, и като се имат предвид нуждите на службите от гледна точка на външната комуникация и обработването на преписките, английският, френският и немският език остават най-широко използвани. Освен това английският, френският и немският език са предимно най-предпочитаният избор за втори език на кандидатите в конкурсите и процедурите по подбор, в които те имат право на избор на своя втори език. Това потвърждава съществуващите образователни и професионални стандарти, според които се приема, че кандидатите за длъжности в службите на Европейския съюз владеят поне един от тези езици. Ето защо, при балансиране на интереса на службата и нуждите и способностите на кандидатите и предвид конкретната област на настоящата процедура по подбор, е основателно изпитите да се организират на тези три езика, за да се гарантира, че независимо от първия си официален език всички кандидати владеят поне един от тези три официални езика на нивото на работен език.

Освен това с цел равно третиране всеки кандидат, дори един от тези три езика да е негов първи официален език, е длъжен да премине изпитите 3 а), б) и в) на своя втори език, който трябва да си избере от тези три езика. Оценяването на специфичните компетенции дава възможност на Европейския парламент да оцени способността на кандидатите да бъдат незабавно оперативни в среда, сходна с тази, в която ще работят.

Б.   ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА

1.   Допускане до процедурата по подбор

Процедурата е организирана по документи и с изпити .

a)

Списъкът на кандидатите, които са подали своите досиета за кандидатура в необходимата форма и срок и които отговарят на общите условия, посочени в дял A, точка 3, буква a), се определя от органа по назначаване и се предава заедно с досиетата на комисията за подбор (за по-подробна информация вж. ръководството на вниманието на кандидатите) .

б)

Комисията за подбор разглежда кандидатурите и съставя списък на кандидатите, които отговарят на специалните условия, посочени в дял A, точка 3, буква б).

За тази цел тя се основава изключително на информацията, дадена от кандидатите във формуляра за кандидатстване, подкрепена от удостоверителни документи (за повече подробности вж. ръководството на вниманието на кандидатите) .

2.   Оценяване на квалификациите

Комисията за подбор, въз основа на предварително определените критерии, пристъпва към оценка на квалификациите на кандидатите, допуснати до процедурата по подбор, и изготвя списък на 15-те най-добри кандидати, допуснати до писмения изпит.

При оценката на квалификациите на кандидатите комисията за подбор взема предвид по-специално:

скорошен опит в една или няколко от следните области: банково регулиране, преструктуриране на банки, банков надзор, банкови операции или оценка на финансовия риск,

познания за инструментите за управление на кризи и за оценка на риска в националния и трансграничния банков сектор,

познаване на методите на работа на институциите на Европейския съюз в областта на икономическото управление и финансовата стабилност,

познаване на функционирането на Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП),

опит в подбора на икономически експерти,

познаване на европейската финансова и банкова система, на приложимите за нея регулаторни норми и на нейното функциониране,

познаване на договорите, на европейските институции и на законодателството на Европейския съюз в областта на икономическото управление и финансовата стабилност.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

3.   Изпити

За да се оценят способностите на кандидатите да изпълняват задълженията, описани в дял А, точка 2, се организират следните изпити:

Писмен изпит

а)

Изготвяне на текст на английски, немски или френски език (език 2 — кандидатите няма да могат да положат този изпит на основния си език) въз основа на досие от максимум 20 страници, чиято цел е да се оцени способността на кандидатите да изпълняват задълженията, описани в дял А, точка 2, както и способността им за писане на текст.

Продължителност на изпита: 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (изискван минимум: 20 точки).

10-имата кандидати, получили най-високия брой точки общо за оценката на квалификациите и за писмения изпит, ще бъдат поканени на устни изпити, при условие че са получили поне минималната оценка, изисквана за този изпит.

Устни изпити

б)

Събеседване с комисията за подбор на английски, немски или френски език (език 2 — кандидатите няма да могат да положат този изпит на основния си език), което позволява да се оцени, като се вземат предвид всички елементи, съдържащи се в досието за кандидатстване, способността на кандидатите да изпълняват задълженията, описани в дял А, точка 2 — „Естество на служебните задължения“. Комисията за подбор може да реши да провери езиковите умения на кандидатите, описани във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (изискван минимум: 20 точки).

в)

Изпит, състоящ се в разискване в група на английски, немски или френски език (език 2 — кандидатите няма да могат да положат този изпит на основния си език), за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите за адаптиране, водене на преговори и вземане на решения, както и поведението на кандидатите в група.

Продължителността на този изпит ще се определя от комисията за подбор в зависимост от окончателния състав на групите.

Оценяване: от 0 до 20 точки (изискван минимум: 10 точки).

Обръща се внимание на кандидатите, че всички изпити ще се проведат в един ден или в два последователни дни.

4.   Включване в списъка на успешно преминалите процедурата по подбор кандидати

Списъкът на успешно преминалите процедурата по подбор кандидати ще съдържа, подредени според резултатите, имената на 5-имата кандидати, получили най-висок брой точки общо за изпитите и достигнали минималния изискван праг за всеки един от тези изпити.

Кандидатите ще бъдат индивидуално информирани за техните резултати и списъкът на преминалите процедурата по подбор кандидати ще бъде изложен на информационните табла в сградите на Европейския парламент.

Списъкът на успешно преминалите процедурата по подбор кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2017 г.; валидността му може да бъде удължена. В този случай успешно преминалите процедурата по подбор кандидати ще бъдат информирани своевременно за това.

Включените в списъка на успешно преминалите процедурата по подбор кандидати, на които бъде предложена работа, ще трябва да представят впоследствие за целите на удостоверяването оригиналите на всички изисквани документи, и по-специално на дипломите и удостоверенията за работа.

В.   ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване на английски, немски или френски език (оригинал или копие), съответстващ на това обявление за наемане на работа и публикуван в настоящия Официален вестник, издаван от Службата за публикации на Европейския съюз.

Кандидатите се приканват да прочетат внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, преди да попълнят формуляра за кандидатстване.

Краен срок за представяне на кандидатурите

Формулярът за кандидатстване и фотокопията на документите задължително трябва да бъдат изпратени, с препоръчана поща  (3), най-късно до 21 юли 2014 г. (доказателство е пощенският печат), на следния адрес:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité concours — MON 04 S 010

Procédure de sélection PE/179/S

(референтният номер на процедурата по подбор трябва да бъде посочен)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles

Belgique

Молим кандидатите да НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.

Кандидатите се приканват, в съответствие със задължението за полагане на дължима грижа, което имат, да изпратят факс (+32 22831717), електронно съобщение (PE-179-S@ep.europa.eu) или писмо до Отдела за конкурси и процедури по подбор на кадри, ако не са получили писмо относно кандидатурата си по електронна поща преди 31 октомври 2014 г.


(1)  Всяко позоваване в настоящото обявление на лице от мъжки пол се отнася и за лице от женски пол, като важи и обратното.

(2)  Тази длъжност може да бъде пренасочена към някое от другите две места на работа на Европейския парламент.

(3)  Изпращането с частна куриерска служба е равностойно на препоръчано писмо. В този случай доказателство е датата върху бордерото за доставка.


Цялата информация и документация може да намерите тук:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.188.01.0001.01.BUL