Актуално

16/01/2018 - 10:27

В Официалния вестник на ЕС от 16 януари е публикувана покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на Работния план за 2018 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“.

Платена публикация

Утре 09.06.2017 г., от 11:30 часа, в зала 5 на Община Благоевград, ще се проведе пресконференция относно представяне на проект  BG05M9OP001-1.003-2981 „СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ТПК „НОВ СВЯТ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020,  ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, ПРИОРИТЕТНА ОС  „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”.

Главната цел на проекта е създаване на устойчиви нови работни места в Трудово Производителна Кооперация „Нов свят” чрез предоставяне на професионален шанс за реализация на безработни хора от Благоевград и региона в областта на шивашката промишленост. Бенефициент по проекта е ТПК “НОВ СВЯТ”.

Очаквани резултати са: осигуряване заетост за период от 12 месеца на избрани от допустимата целева група 20 безработни лица; Закупени, доставени и въведени в експлоатация 5 нови машини за създаване на  новите работни места, отговарящи на съвременните технологични изисквания за производство, безопасни и здравословни условия на труд; Придобиване професионална квалификация по професия „Оператор в производството на облекло” на безработни лица.

Общата стойност на проекта е 218 128,00 лв., от които 185 408,80 лв. европейско и 32 719,20 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 07.02.2017 г. и е до 07.05.2018 г.