Актуално

25/07/2016 - 14:13

В Официалния вестник на ЕС от 23 юли 2016 година са публикувани насоки за гарантиране на спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз в контекста на усвояването на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“).