Вие сте тук

Свободно работно място за длъжността заместник-изпълнителен директор на eu-LISA

eu-LISA
Дата на публикуване: 
петък, 12 Април, 2019 - 11:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 12 април е публикувана обява за свободно работно място за длъжността заместник-изпълнителен директор в Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA).

eu-LISA бе създадена през 2011 г. Седалището на Агенцията е в Талин, Естония. Задачите, свързани с разработването и оперативното управление на настоящите и бъдещите системи, се изпълняват в Страсбург, Франция. В допълнение eu-LISA разполага също и с резервно звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, и бюро за връзка в Брюксел, Белгия.

eu-LISA отговаря за дългосрочното оперативно управление на Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище (Евродак), Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и Визовата информационна система (ВИС). Тези системи са от съществено значение за нормалното функциониране на Шенгенското пространство, за ефикасното управление на външните граници, както и за прилагането на общите политики на ЕС в областта на убежището и визите. На Агенцията може също така да ѝ бъде възложена отговорност за подготвянето, разработването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Заместник-изпълнителният директор на eu-LISA докладва на изпълнителния директор на eu-LISA. Той го подпомага при изпълнението на неговите задължения, по-специално:

 • подпомага изпълнителния директор и замества изпълнителния директор в негово отсъствие;
 • допринася за ежедневното управление на Агенцията, включително осъществява надзор над прилагането на вътрешните политики, процедури и насоки, които гарантират функционирането в съответствие с нейните мандат, цели и мисия;
 • осъществява надзор над оперативните дейности на Агенцията в съответствие с Регламента за eu-LISA и при спазване на насоките на изпълнителния директор;
 • изготвя програмния документ и представя годишния бюджет на eu-LISA, заедно с други необходими стратегически и оперативни документи, както и осъществява надзор над тяхното изпълнение;
 • представлява Агенцията пред Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и други компетентни органи на ЕС по искане на изпълнителния директор;
 • установява и поддържа ефективни работни отношения с управителните органи на eu-LISA, т.е. управителния съвет и консултативните групи;
 • развива и улеснява сътрудничеството между eu-LISA и други сходни агенции на ЕС, международни организации и съответните национални органи, което е необходимо за изпълнението на мандата и оперативните дейности на Агенцията;
 • изпълнява други задачи, разпределени или възложени от изпълнителния директор.

Към крайният срок за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия:

 • да са граждани на една от държавите членки на Съюза и да се ползват с пълните си права на гражданин;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите за военната служба;
 • да представят подходящи препоръки относно годността си да изпълняват задълженията;
 • да са физически годни да изпълняват задълженията си;
 • да представят доказателства за много добро владеене на един от езиците на Съюза и за достатъчно добро владеене на друг от езиците на Съюза до степента, необходима за изпълнението на задълженията.

Ако желаете да кандидатствате за длъжност в eu-LISA, трябва да подадете заявление за свободно работно място чрез електронния инструмент за набиране на персонал. eu-LISA не приема заявления, подадени по друг начин (напр. електронна поща или поща), или всякакви спекулативни заявления.

Крайният срок за подаване на заявления е 21 май 2019 г. в 23:59 ч. EET (източноевропейско време) и 22:59 ч. CET (централноевропейско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност - заместник-изпълнителен директор на eu-LISA (430.59 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 15 май са публикувани следните поправки на текста на конкурса:

На страница 1, таблицата, ред „Степен на разрешение за достъп до поверителна информация“:

вместо: „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET“

да се чете: „SECRET UE/EU SECRET“.

На страница 1, таблицата, ред „Крайна дата за подаване на заявления“:

вместо: „21 май 2019 г. 23:59 ч. източноевропейско време и 22:59 ч. централноевропейско време“

да се чете: „17 юни 2019 г. 23:59 ч. източноевропейско време и 22:59 ч. централноевропейско време.“

На страница 9, точка 10, „ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ“, третия параграф:

вместо: „Крайният срок за подаване на заявления е: 21 май 2019 г. в 23:59 ч. EET (източноевропейско време) и 22:59 ч. CET (централноевропейско време).“

да се чете: „Крайният срок за подаване на заявления е: 17 юни 2019 г. в 23:59 ч. EET (източноевропейско време) и 22:59 ч. CET (централноевропейско време).“