Вие сте тук

Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ търси изпълнителен директор

Дата на публикуване: 
понеделник, 31 Януари, 2022 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 31 януари е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“.

Съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ е публично-частно партньорство между ЕС и няколко промишлени сдружения в областта на здравеопазването. Целта е да подпомага предконкурентните междуотраслови научни изследвания и иновации в здравеопазването, основно чрез безвъзмездни средства. То е приемник и заменя съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“, което беше най-голямото публично-частно партньорство в сферата на науките за живота в света.

Задачите на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ са:

 • оказване на помощ за създаването на екосистема на научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването, която обхваща целия ЕС и улеснява преобразуването на научните познания в иновации;
 • насърчаване на разработването на безопасни, ефективни, ориентирани към хората и икономически ефективни иновации, съответстващи на неудовлетворени стратегически нужди на общественото здраве;
 • даване на тласък на междуотраслови иновации, свързани със здравеопазването, за постигане на конкурентоспособен европейски здравен сектор в световен мащаб.

Изпълнителният директор е главният изпълнителен ръководител, който отговаря за ежедневното управление на съвместното предприятие. Той е негов юридически представител. Той е независим при изпълнението на своите задължения. Отговаря за действията си пред управителния съвет, съставен от представители на промишлените сдружения, които членуват, и на Европейската комисия.

Изпълнителният директор играе централна роля в ръководенето на съвместното предприятие. Той отговаря за вземането на административните, оперативните и финансовите мерки, необходими за нормалното функциониране на съвместното предприятие, и за тяхното управление.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на съвместното предприятие;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 28 февруари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ – COM/2022/20075 (879.84 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 24 февруари е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На стр. 5, „Краен срок“, първи параграф

 • вместо: „Крайният срок за регистрация е 28 февруари 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“
 • да се чете: „Крайният срок за регистрация е 14 март 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.“