Вие сте тук

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии търси изпълнителен директор

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии
Дата на публикуване: 
петък, 17 Май, 2019 - 11:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) е публично-частно партньорство. В него участват Европейската комисия и участващите държави, които са държави членки или държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“, в качеството си на членове и частната асоциация „Европейска технологична платформа за високопроизводителни изчислителни технологии“(ETP4HPC) и Big Data Value Association (BDVA) в качеството си на частни членове. Мисията му е да разработва, внедрява, разширява и поддържа в Съюза интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри и данни, както и да развива и подкрепя висококонкурентна и иновативна екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии. Целта на СП EuroHPC е до 2020 г. да осигури на Съюза инфраструктура от суперкомпютри с производителност от порядъка на петафлопс и с близка до ексафлопс производителност; да разработи необходимите технологии, приложения и умения за достигане на производителност от порядъка на ексафлопс към 2022-2023 г. То ще подпомага също така програма за научни изследвания и иновации за разработването на технологиите и суперкомпютрите (хардуер), както и на приложенията (софтуер), които ще се използват на тези суперкомпютри.

Седалището на СП EuroHPC е в Люксембург.

За периода 2019-2026 г. СП EuroHPC се състои от около 16 души персонал.

Изпълнителният директор е главният изпълнителен ръководител, който отговаря за ежедневното управление на съвместното предприятие. Той изпълнява своите задачи самостоятелно и се отчита пред Управителния съвет.

Изпълнителният директор е законният представител на СП EuroHPC, който ръководи и управлява съвместното предприятие. Той носи цялата отговорност за неговите дейности, включително за изпълнението на бюджета му, като същевременно гарантира постигането на неговите цели.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз, ЕИП или ЕАСТ;
  • Висше образование или диплома: Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири или повече години
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: След дипломирането си да имат най-малко 15 години опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. От тези 15 години 5 години трябва да са придобити в областите, попадащи в обхвата на дейностите на съвместното предприятие; изискваният професионален опит трябва да е придобит след изискваната диплома;
  • Управленски опит: Поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, релевантна за настоящата позиция;
  • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: Към датата на встъпване в длъжност кандидатите трябва да могат да завършат целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна във Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). Вашата автобиография може да бъде подадена и мотивационното Ви писмо да бъде попълнено на всеки от официалните езици на Европейския съюз.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас относно състоянието на Вашата кандидатура.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистрация е 19 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор – Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC) (267.99 KB, PDF)