Вие сте тук

Съвместно предприятие „Чист водород“ търси изпълнителен директор

Съвместно предприятие „Чист водород“
Дата на публикуване: 
вторник, 17 Януари, 2023 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 януари е публикувана обява за свободно работно място за длъжността „изпълнителен директор на Съвместното предприятие „Чист водород“.

Съвместното предприятие „Чист водород“ е правоприемник на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (СП ГКВ 2). Съвместното предприятие „Чист водород“, наричано по-долу „СП“, е публично-частно партньорство в подкрепа на научноизследователските и иновационните дейности в областта на чистия водород в Европа. Неговата цел е да се подсили и интегрира научният капацитет на ЕС, за да се ускори разработването и подобряването на усъвършенствани приложения за чист водород, като това се съчетава с укрепване на конкурентоспособността на веригата на Съюза за създаване на стойност във връзка с чистия водород. Тримата членове на съвместното предприятие са Европейската комисия от името на Съюза, промишлената група, представлявана от Hydrogen Europe AISBL, и научноизследователската група, представлявана от Hydrogen Europe Research AISBL.

Изпълнителният директор изпълнява функциите на главен управител и отговаря за ежедневното управление на съвместното предприятие в съответствие с решенията на управителния съвет. Той/тя е негов законен представител и се отчита пред управителния съвет на съвместното предприятие. Той/тя осигурява ръководството и направлява дейностите на СП и ще играе централна роля за осигуряването на ангажираност на персонала и за насърчаването на положителна и здравословна работна среда.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу следдипломен професионален опит);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този професионален опит трябва да са придобити в област, съответстваща на дейностите на съвместното предприятие;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Изпълнителният директор ще бъде назначен от управителния съвет на съвместното предприятие въз основа на списък на най-подходящите кандидати, предоставен от Европейската комисия.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на висша длъжност и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 14 февруари 2023 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността „изпълнителен директор“ на Съвместно предприятие „Чист водород“ (878.48 KB, PDF)