Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси генерален директор за Генерална дирекция „Информация“

Съдът на Европейския съюз
Дата на публикуване: 
петък, 21 Май, 2021 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 май е публикувано обявление, че в Съда на Европейския съюз в Люксембург предстои да се освободи длъжността на генерален директор на Генерална дирекция „Информация“ (степен AD15 или AD16). Тази длъжност ще бъде заета по реда на член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.

Генерална дирекция „Информация“, е една от трите генерални дирекции на институцията, заедно с Генерална дирекция „Администрация“ и Генерална дирекция „Многоезичие“. Тя обединява:

 • дирекция „Информационни технологии“ – отговаря за проектирането, наблюдението и непрекъснатото оптимизиране на информационната система на институцията с оглед на иновациите, сигурността и доверието в цифровите технологии; както и за поддържащите я инфраструктура и технологии;
 • дирекция „Библиотека“ – отговаря за съставянето, използването и предоставянето на библиографски, документални и цифрови ресурси, необходими за изпълнение на задълженията на съдилищата и службите; както и за съхранението, управлението и достъпа до административните документи и историческите архиви на институцията;
 • дирекция „Комуникация“ – отговаря за разработването и прилагането на вътрешни и външни политики в областта на комуникацията и информацията, публикациите и откритостта на институцията.

Под ръководството на секретаря на Съда генералният директор ръководи Генерална дирекция „Информация“. Задачата ѝ е да изготвя, поддържа и оценява ресурсите, информацията и знанията за задачите и дейността на институцията, както във вътрешен план с оглед на комуникацията, ефикасността и подкрепата за изпълнението на нейните задачи, така и във външен план с оглед на нейната откритост, прозрачност и комуникация. За тази цел генералният директор определя и прилага стратегия за управление на информацията, която е в съответствие с приоритетите, определени от институцията, и осигурява по-специално разработването на информационна система, адаптирана към спецификата на институцията като съдебен орган и задълженията ѝ като европейска институция.

Генералната дирекция наброява около 180 длъжностни лица и служители, които работят съвместно с около 200 външни сътрудници.

В качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за разходите, попадащи в неговата компетентност, генералният директор осигурява спазването на финансовите правила, и по-специално на тези в областта на обществените поръчки.

Генералният директор представлява институцията пред външни органи и форуми, и по-специално пред междуинституционални структури.

Изисквания:

 • добро познаване на задачите, функционирането и структурата на Съда на Европейския съюз;
 • доказана способност за анализиране, определяне и разработване на стратегически цели и за тяхното изпълнение;
 • способност за разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени големите организации по отношение на управлението на знания и информация;
 • способност за ръководене и мотивиране в мултикултурна среда на важна структура, отговаряща за разнообразни области на дейност;
 • доказан опит в планирането и ефективното управление на предоставени средства, както и в планирането и управлението на проекти;
 • добри комуникативни и междуличностни умения;
 • способност за управляване на големи бюджети и значителен брой договори в съответствие с приложимите финансови правила.

Условията за кандидатстване

 • Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко десетгодишен подходящ професионален опит;
 • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на работата се изисква владеене на френски или на английски език, като лицето, което бъде избрано да заеме длъжността, се задължава да научи този от двата езика, чието владеене евентуално не е удостоверило.

По отношение на заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите от Правилника за персонала, уреждащи статута на длъжностните лица на Европейския съюз със степен AD 15 или AD 16.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат по електронна поща само на адрес DG-DGI@curia.europa.eu най-късно до 21 юни 2021 г.

Към кандидатурите следва да се приложат подробна автобиография и всякакви други относими документи. Освен това кандидатите следва да приложат към кандидатурите си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) относно вижданията си за работата и управлението на Генералната дирекция, за която се отнася поканата за подаване на кандидатури.