Вие сте тук

Службата на Общността за сортовете растения търси председател на отделението по жалбите

растение
Дата на публикуване: 
понеделник, 29 Август, 2022 - 10:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 29 август е публикувана покана за заявяване на интерес за заемане на длъжността председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения.

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) е независима агенция на ЕС. CPVO е агенция на ЕС с юридическа правосубектност. Тя отговаря за управлението на системата на правна закрила на Общността на сортовете растения. Тази система осигурява закрила в рамките на правата на интелектуална собственост върху нови сортове растения на равнището на Европейския съюз. Мисията на CPVO е да осигури и насърчава използването на ефективна система на права на интелектуална собственост, която подкрепя създаването на нови сортове растения в полза на обществото.

Службата е със седалище в гр. Анже, Франция. Тя има около 50 служители и годишен бюджет от приблизително 20 милиона евро, финансиран основно от постъпленията от различните такси, които налага.

Отделението по жалбите е компетентно да се произнася по жалби срещу решения на Службата, отнасящи се, inter alia, до предоставяне или отказ за предоставяне на права на Общността върху сортове растения, възражения срещу предоставяне на права, нищожност или отнемане на правна закрила на Общността на сортовете растения или предоставяне или отказ за предоставяне на задължителни лицензии.

Отделението по жалбите се състои от един председател, двама членове и от съответните им заместници. Когато отделението по жалбите счете, че това се изисква от естеството на жалбата, то може да добави двама допълнителни членове.

Повече информация за отделението по жалбите може да бъде намерена на уебсайта на CPVO.

Изисквания:

  • Кандидатът трябва да е гражданин на една от държавите членки на ЕС;
  • Кандидатът не може да упражнява други функции в рамките на Службата на Общността за сортовете растения;
  • Кандидатът трябва да има задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и задоволителни познания по още един от тези официални езици;
  • Кандидатът трябва също така да има:
    • Завършено висше юридическо образование, за предпочитане магистърска степен в областта на интелектуалната собственост и/или приложимото право по отношение на сортовете растения;
    • Най-малко 10 години професионален опит на длъжност, за чието заемане се изисква завършено висше образование, в областта на интелектуалната собственост, правата върху сортовете растения или регистрацията на сортове растения;
    • Съдебен или сроден опит в областта на интелектуалната собственост ще се счита за предимство, също както и административен и управленски опит, за предпочитане придобит на публична служба в държава членка или в междуправителствена организация.

Горепосочените изисквания трябва да бъдат изпълнени до крайния срок за подаване на кандидатурите.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички условия, и по-специално на тези, които се отнасят до вида диплома, професионалния опит и изискваните езикови умения. Неизпълнението на което и да е от условията води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да подадете своята кандидатура, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на регистрацията Ви, както и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 29 септември 2022, 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за заявяване на интерес за заемане на длъжността председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения (851.51 KB, PDF)