Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председатели на апелативните състави

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Дата на публикуване: 
понеделник, 25 Ноември, 2019 - 10:40
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 ноември е публикувана обява, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността председател на апелативните състави.

EUIPO предоставя закрила на права на интелектуална собственост (ИС) на предприятия и иноватори от ЕС и извън него. Регистрираният дизайн на Общността, който също е част от дейността на Службата.

От създаването на Службата през 1994 г. седалището ѝ се намира в Аликанте, Испания. EUIPO извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС. Дейността на Службата на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по ИС в страните от ЕС-28, с потребителите и с други институционални партньори. Всички тези ведомства образуват Европейската мрежа за интелектуална собственост (EUIPN), в която те си сътрудничат и предоставят на потребителите хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнище ЕС.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език.

Управленската структура на EUIPO се състои от управителен съвет и бюджетен комитет, като в състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Председателят на апелативните състави изпълнява следните задачи:

  • председателства президиума на апелативните състави, отговарящ за определянето на правилата и организирането на работата на съставите;
  • осигурява изпълнението на решенията на президиума;
  • разпределя делата към даден състав въз основа на обективни критерии, определени от президиума;
  • председателства големия състав, който е отговорен за вземането на решения по случаи с различна юридическа сложност или важност и за представянето на мотивирани становища по правни въпроси, отнесени до него от изпълнителния директор;
  • изпраща на изпълнителния директор информация за нуждите от средства на съставите с оглед съставянето на прогнозни разчети за разходите.

Председателят на апелативните състави и председателите и членовете на апелативните състави са независими. Те не са обвързани от никакви инструкции в решенията си.

Критерии за допустимост

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, към крайния срок за подаване на заявления кандидатът трябва да отговаря на всички посочени по-долу общи условия:

  • да е гражданин на държава членка на Европейския съюз и да не е лишен от права;
  • да е изпълнил законовите си задължения във връзка с военната служба;
  • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  • да може да изпълни пълен петгодишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66 години. Очакваната дата на встъпване в длъжност е 1 декември 2020 г.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата.

Кандидатурите трябва да се получат преди полунощ на 8 януари 2020 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – VEXT/19/72/AD 14/BOA – President BOA (260.98 KB, PDF)