Вие сте тук

Правната служба на Съвета търси директор на Дирекция 4

Дата на публикуване: 
сряда, 27 Май, 2020 - 10:47
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор на Дирекция 4, част от Правната служба на Съвета.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност.

Правната служба на Съвета е юридическият съветник на Европейския съвет и на Съвета. Тя подпомага Европейския съвет, Съвета и неговите подготвителни органи, председателството и ГСС. Целта е осигуряване на законосъобразността и качественото съставяне на актовете. В сътрудничество с други служби на ГСС, тя допринася чрез творчески подход, когато е целесъобразно, за намирането на правно издържани и политически приемливи решения. За целта Правната служба дава напълно безпристрастни становища в устна или писмена форма, по искане на Съвета или по собствена инициатива, по всякакви въпроси от правно естество. Освен това Правната служба представлява Европейския съвет и Съвета в производства пред съдилищата на Съюза.

Правната служба се състои от шест тематични дирекции, които обхващат всички области на дейност на Съюза, и една дирекция, която отговаря за качеството на законодателството. Дирекция 4 отговаря за досиетата, свързани с институционалните въпроси, Правилника за длъжностните лица и уреждането на спорове.

От всички ръководни кадри в ГСС се очаква да консултират висшестоящите ръководители и заинтересованите страни, да управляват персонала и финансовите ресурси и да представляват ГСС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

Общи условия

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Специални условия

  • да имат завършено висше юридическо образование, което предоставя достъп до докторантура по право;
  • да притежават най-малко 15 години професионален опит в предоставянето на правни становища, от които най-малко 3 години да са упражнявали ефективно управленски и организационни отговорности. Заемането, в продължение на три години, на длъжност със значителни отговорности по отношение на правната координация ще се счита за равносилно на изисквания управленски опит;
  • като се има предвид, че английският и френският език се използват широко за комуникация в рамките на ГСС и с другите институции, се изисква отлично владеене на единия от двата езика и добри познания по другия. Владеенето на други официални езици на ЕС е предимство.

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/165/20 JUR.4)

Крайният срок за кандидатстване е 18 юни 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/165/20 (1.78 MB, PDF)