Вие сте тук

Покани за предложения по Програма „Херкулес III“

Дата на публикуване: 
петък, 21 Февруари, 2020 - 11:36
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари са публикувани две покани за представяне на предложения - за обучение, конференция и обмен на персонал и за юридическо обучение и проучвания през 2020 г. в рамките на Програма „Херкулес III“.

Допустими кандидати

Органите, които отговарят на условията за финансиране по поканите, са:

 • национални или регионални административни структури на държава членка, които способстват за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза; или
 • научноизследователски и образователни институти и организации с нестопанска цел, при условие че са създадени и са функционирали поне една година в държава членка и способстват за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза.

Покана за представяне на предложения за обучение, конференция и обмен на персонал по Програма „ХЕРКУЛЕС III“

Допустими действия

Структурите могат да подадат заявления за действия в рамките на една от следните теми:

 • Специализирани обучителни сесии (тема 1) – Разработване на специализирани обучителни сесии за подобряване на способностите за разследване чрез придобиване на нови умения и знания за специализирани методологии и техники.
 • Конференции, работни срещи и семинари (тема 2) – Организиране на конференции, работни срещи и семинари между държавите членки, държавите кандидатки, други трети държави и международни публични организации:
  • за улесняване на обмена на информация, опит и добри практики
  • за създаване на мрежи и структурни платформи между държавите членки, държавите кандидатки, други трети държави и международни публични организации
 • Обмен на персонал (тема 3) – Организиране на обмен на персонал между националните и регионалните администрации (включително (потенциални) държави кандидатки и съседни държави) с цел да се допринесе за по-нататъшното развитие, подобряване и осъвременяване на уменията и компетенциите на персонала в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза.

Заявителите могат да подават повече от едно заявление за различни проекти в рамките на една и съща покана. От заявителите се изисква да изберат една основна тема и следва да знаят, че заявлението може да включва елементи и от други теми.

Индикативният размер на наличния бюджет за тази  покана е 750 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. Минималният праг за проект е 40 000 EUR. Бюджетът на даден проект, за който е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг. Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 април 2020 г., четвъртък, 17:00 ч. централноевропейско време и могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“.

Покана за представяне на предложения за юридическо обучение и проучвания по Програма „Херкулес III“

Допустими действия

Структурите могат да подадат заявления за действия в рамките на една от следните теми:

 • Разработване и разпространение на сравнителноправни проучвания (тема 1) – разработване на научноизследователски дейности на високо равнище, включително проучвания в областта на сравнителното право (в това число разпространение на резултатите и заключителна конференция, ако е приложимо);
 • Сътрудничество и развитие на мрежи (тема 2) – подобряване на сътрудничеството между практикуващите специалисти и представителите на академичните среди и развитие на мрежи, ангажирани със защитата на финансовите интереси на Съюза, включително подкрепа за сдруженията в областта на европейското наказателно право и защита на финансовите интереси на ЕС;
 • Периодични публикации (тема 3) – повишаване на информираността на представителите на съдебната власт и на други клонове на юридическата професия по въпросите на защитата на финансовите интереси на Съюза, включително разпространяването на научни знания.

Заявителите могат да подават повече от едно заявление за различни проекти в рамките на една и съща покана. От заявителите се изисква да изберат една основна тема и следва да знаят, че заявлението може да включва елементи и от други теми.

Индикативният размер на наличния бюджет е 500 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. Минималният праг за проект по компонента „Юридическо обучение и проучвания“ е 40 000 EUR. Бюджетът на даден проект, за който е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг. Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 7 май 2020 г., четвъртък, 17:00 ч. централноевропейско време и могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“.