Вие сте тук

Покани за безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави

Дата на публикуване: 
четвъртък, 28 Януари, 2021 - 10:48
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 януари са публикувани покани за представяне на предложения относно предоставяне на безвъзмездни средства за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави.

Едната покана се отнася за Обикновени програми, а другата за Многонационални програми.

Общата цел на мерките за информиране и насърчаване е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза.

Специфичните цели на мерките за информиране и насърчаване са:

  • повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза;
  • повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза и подобряване на репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него;
  • повишаване на осведомеността за схемите за качество на Съюза и на тяхната разпознаваемост;
  • увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от Съюза, като се обръща специално внимание на онези пазари в трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж;
  • възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

Предложенията трябва да бъда подадени по електронен път чрез системата за кандидатстване по електронен път на портала за финансиране и обществени поръчки (достъпна на тематичната страница на уебсайта в раздел Търсене на финансиране и обществени поръчки).

Крайният срок за подаване на предложения е 28 април 2021 г., 17:00 ч. CET (централноевропейско време).

Пълния текст на поканите можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2021 г. Обикновени програми Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (751.67 KB, PDF)

Покана за представяне на предложения за 2021 г. Многонационални програми Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (743.32 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 9 март е публикувана следната поправка на текстовете на конкурсите:

Обикновени програми – Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави

На стр. 13 в раздел 4 „График и срокове“, в таблицата

вместо:

„Краен срок за подаване на оферти:        

28 април 2021 г. – 17,00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време) (Брюксел)

Оценяване:   

април – септември 2021 г.“

да се чете:

„Краен срок за подаване на оферти:        

11 май 2021 г. – 17:00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време) (Брюксел)

Оценяване:   

май – септември 2021 г.“

На стр. 17 в раздел 6 „Допустимост – Допустими дейности “, под „Предложенията трябва да:“

вместо:

„в) трябва да съответстват на правото на Съюза за съответните продукти и предлагането им на пазара и да имат измерение на равнището на Съюза;“

да се чете:

„в) трябва да съответстват на правото на Съюза за съответните продукти и предлагането им на пазара и да имат измерение на равнището на Съюза; те също така трябва да спазват всички разпоредби, описани в член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829;“.

На стр. 18 в раздел 6 „Допустимост – Допустими дейности “, след буква е)

вместо:

„С оглед оценяване на допустимостта на дейностите, трябва да бъде предоставена следната информация:

предложенията, обхващащи национални схеми за качество: трябва да включват документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че схемата за качество е призната от държавата членка;

предложенията, чиято цел е вътрешният пазар и които носят послание за правилни хранителни практики или отговорна консумация на алкохол: описание на това как предложената програма и нейното(ите) послание(я) отговаря(т) на съответните национални правила в областта на общественото здраве в държавата членка, в която ще бъде изпълнявана програмата (включително препратки или документи в подкрепа на това твърдение).

Предложенията, насърчаващи устойчиви продукти или методи: документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че продуктът/методът е сертифициран като устойчив.“

да се чете:

„С оглед оценяване на допустимостта на дейностите, трябва да бъде предоставена следната информация:

за предложенията, обхващащи национални схеми за качество: трябва да включват документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че схемата за качество е призната от държавата членка;

за предложенията, чиято цел е вътрешният пазар и които носят послание за правилни хранителни практики или отговорна консумация на алкохол: описание на това как предложената програма и нейното(ите) послание(я) отговаря(т) на съответните национални правила в областта на общественото здраве в държавата членка, в която ще бъде изпълнявана програмата (включително препратки или документи в подкрепа на това твърдение).“

На стр. 23 в раздел 10 „Правна и финансова уредба относно споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства“, в точка „Специфични условия за допустимост за процедурата по настоящата покана за представяне на предложения – различни“

вместо:

„първоначална среща: разходите за първоначалната среща, организирана от възлагащия орган са допустими (пътни разходи за максимум 2 лица, двупосочен билет до Брюксел, както и настаняване за една нощ) единствено, ако срещата се състои след началната дата на проекта, определена в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства; ако е необходимо, началната дата може да бъде променена чрез изменение“

да се чете:

„първоначална среща: разходите за първоначалната среща, организирана от възлагащия орган са допустими (пътни разходи за максимум 2 лица, двупосочен билет, както и настаняване за една нощ) единствено, ако срещата се състои след началната дата на проекта, определена в споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства; ако е необходимо, началната дата може да бъде променена чрез изменение“.

Многонационални програми – Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие

На стр. 34 в Раздел 4 „График и срокове“, в таблицата

вместо:

„Краен срок за подаване на оферти:        

28 април 2021 г. — 17,00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време) (Брюксел)

Оценяване:

април—септември 2021 г.“

да се чете:

„Краен срок за подаване на оферти:

11 май 2021 г. — 17:00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време) (Брюксел)

Оценяване:

май-септември 2021 г.“

На стр. 38 в Раздел 6 „Допустимост – Допустими дейности “, след точка d)

вместо:

„С оглед оценяване на допустимостта на дейностите, трябва да бъде предоставена следната информация:

за предложенията, обхващащи национални схеми за качество: трябва да включват документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че схемата за качество е призната от държавата членка;

за предложенията, чиято цел е вътрешният пазар и които носят послание за правилни хранителни практики или отговорна консумация на алкохол: описание на това как предложената програма и нейното(ите) послание(я) отговаря(т) на съответните национални правила в областта на общественото здраве в държавата членка, в която ще бъде изпълнявана програмата (включително препратки или документи в подкрепа на това твърдение).

За предложенията, насърчаващи устойчиви продукти или методи: документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че продуктът/методът е сертифициран като устойчив.“

да се чете:

„С оглед оценяване на допустимостта на дейностите, трябва да бъде предоставена следната информация:

за предложенията, обхващащи национални схеми за качество: трябва да включват документи или препратки към обществено достъпни източници, които доказват, че схемата за качество е призната от държавата членка;

за предложенията, чиято цел е вътрешният пазар и които носят послание за правилни хранителни практики или отговорна консумация на алкохол: описание на това как предложената програма и нейното(ите) послание(я) отговаря(т) на съответните национални правила в областта на общественото здраве в държавата членка, в която ще бъде изпълнявана програмата (включително препратки или документи в подкрепа на това твърдение).“