Вие сте тук

Покана за предложения за Техническа помощ по Програма „ХЕРКУЛЕС III“

OLAF
Дата на публикуване: 
петък, 21 Февруари, 2020 - 11:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувана покана за представяне на предложения за сектора на дейност „Техническа помощ“ в рамките на Програма „Херкулес III“ през 2020 г.

Допустими кандидати

Органите, допустими за финансиране по Програмата, са национални или регионални административни структури („заявители“) на държава членка. Те трябва да способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Допустими действия

Структурите могат да подадат заявления за действия в рамките на една от следните теми:

  • Инструменти и методи за разследване (тема 1) – закупуване и поддръжка на инструменти и методи за разследване, включително специализирано обучение за ползването на тези инструменти. Може да се включи закупуването на адаптирано транспортно оборудване.
  • Детектори и инструменти за идентификация (тема 2) –закупуване и поддръжка на устройства за проверка на контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства („детектори“).
  • Система за автоматизирано разпознаване на регистрационните номера на превозните средства (ANPRS) (тема 3) – покупка, поддръжка и (трансгранично) взаимно свързване на системи за автоматизирано разпознаване на регистрационни номера (ANPRs) или кодове на контейнери.
  • Анализ, съхранение и унищожаване на конфискувани стоки (тема 4) – закупуване на услуги за анализа, съхранението и унищожаването на иззети оригинални или фалшифицирани цигари и други фалшифицирани стоки.

Заявителите могат да подават повече от едно заявление за различни проекти в рамките на една и съща покана. От заявителите се изисква да изберат една основна тема и следва да знаят, че заявлението може да включва елементи и от други теми.

Индикативният размер на наличния бюджет поканата е 10 000 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. В поканата се посочват критериите, които ще се прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи. Минималният праг за проект по компонента „Техническа помощ“ е 100 000 EUR. Бюджетът на даден проект, за който е поискано предоставяне на безвъзмездни средства, не може да бъде по-нисък от този праг. Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 23 април 2020 г., четвъртък, 17:00 ч. централноевропейско време. Те могат да се подават само чрез портала за участниците по Програма „Херкулес III“.