Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Програма „Еразъм+“
Дата на публикуване: 
сряда, 23 Ноември, 2022 - 10:54
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2023 г.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Индивидуална образователна мобилност:

 • Индивидуална мобилност в сферите на образованието, обучението и младежта
 • Дейности за младежко участие
 • DiscoverEU – Действие за приобщаване
 • Виртуален обмен във висшето образование и младежта
 • Мобилност за гражданите в областта на спорта

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество между организации и институции

 • Партньорства за сътрудничество:
  • Партньорства за сътрудничество
  • Дребномащабни партньорства
 • Партньорства за високи постижения:
  • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение
  • Действия „Еразмус Мундус“
 • Партньорства за иновации:
  • Алианси за иновации
  • Ориентирани към бъдещето проекти
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.
 • Европейски спортни прояви с нестопанска цел

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

 • Обединена европейска младеж
 • Действия по инициативата „Жан Моне“:
  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Критерии за допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност на млади хора и на специалисти, работещи с младежи, както и дейности за младежко участие и DiscoverEU – действие за приобщаване.

Следните държави могат да вземат пълноправно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ :

 • 27-те държави-членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,
 • третите държави, асоциирани към програмата:
  • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
  • държавите-кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.

Освен това някои действия по програма „Еразъм+“ са отворени за организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

За повече подробности относно реда и условията за участие моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 3 393,17 милиона евро:

 • Образование и обучение: 2 980,70 милиона EUR
 • Младеж: 321,12 милиона EUR
 • Спорт: 65,13 милиона EUR
 • „Жан Моне“: 26,22 милиона EUR

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са установени в годишната работна програма за 2023 г. на програмата „Еразъм+“, приета на 25 август 2022 г., и могат да бъдат променени, при условие че бъде изменена годишната работна програма на програмата „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишната работна програма на програмата „Еразъм+“ и нейните изменения, публикувани на адрес:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_bg

Предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта, вида на допустимите кандидати и броя на участващите партньори.

Бенефициерите могат да обявят за разходи работата, извършена от доброволци по дейност, въз основа на единични разходи, разрешени с Решение на Комисията (2019)2646 и определени в него. За по-подробни указания относно допустимостта на разходите на доброволеца, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключово действие 1:

 • Индивидуална мобилност в областта на висшето образование: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Индивидуална мобилност в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за гражданите в областта на спорта: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Международна мобилност с участието на трети държави, които не са асоциирани към програмата: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Акредитации по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 19 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта: 19 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Индивидуална мобилност в областта на младежта: 23 февруари 2023 г., 12:00 ч.
 • Индивидуална мобилност в областта на младежта: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • DiscoverEU – Действие за приобщаване: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта: 26 април 2023 г., 17:00 ч.

Ключово действие 2:

 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО: 22 март 2023 г., 12:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, представени от европейски НПО: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областта на спорта: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областта на младежта с изключение на тези, представени от европейски НПО: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 22 март 2023 г., 12:00 ч.
 • Дребномащабни партньорства в областите на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 4 октомври 2023 г., 12:00 ч.
 • Дребномащабни партньорства в областта на спорта: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение: 8 юни 2023 г., 17:00 ч.
 • Действия „Еразмус Мундус“: 16 февруари 2023 г., 17:00 ч.
 • Алианси за иновации: 3 май 2023 г., 17:00 ч.
 • Ориентирани към бъдещето проекти: 15 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование: 16 февруари 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение: 28 февруари 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта: 8 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на спорта: 22 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Европейски спортни прояви с нестопанска цел: 22 март 2023 г., 17:00 ч.

Ключово действие 3:

 • Обединена европейска младеж: 9 март 2023 г., 17:00 ч.
 • Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“: 14 февруари 2023 г., 17:00 ч.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“ .

Подробните условия на поканата, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023 г.  Ръководството за Програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от поканата за предложения. Посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към тази покана.