Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм“

Дата на публикуване: 
сряда, 24 Ноември, 2021 - 13:32
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2022 г.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:

 • Мобилност за граждани в областите на образованието, обучението и младежта
 • Дейности за младежко участие
 • DiscoverEU –Действие за приобщаване
 • Виртуален обмен във висшето образование и младежта

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество между организации и институции:

Партньорства с цел сътрудничество:

 • Партньорства за сътрудничество
 • Малки партньорства

Партньорства за високи постижения:

 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение
 • Академия за учители „Еразъм+“
 • Действия „Еразмус Мундус“

Партньорства за иновации:

 • Алианси за иновации
 • Ориентирани към бъдещето проекти

Изграждане на капацитет във висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта

Европейски спортни прояви с нестопанска цел

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество:

Обединена европейска младеж

Действия по инициативата „Жан Моне“:

 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и дейности за младежко участие и DiscoverEU – действие за приобщаване.

Следните държави могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“(2):

 • 27-те държави членки на Европейския съюз, и отвъдморските страни и територии,
 • трети държави, асоциирани към програмата:
 • членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,
 • държавите кандидатки за членство в ЕС: Република Турция, Република Северна Македония и Република Сърбия.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 3 179 милиона евро:

 • Образование и обучение: 2 813,11 милиона EUR
 • Младеж: 288,13 милиона EUR
 • Спорт: 51,89 милиона EUR
 • „Жан Моне“: 25,8 милиона EUR

Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишната работна програма за „Еразъм+“ и нейните изменения по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключово действие 1

 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Международна мобилност с участието на трети държави, които не са асоциирани към програмата: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Акредитации по програма „Еразъм“ в областите на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни: 19 октомври, 12:00 ч.
 • Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта: 19 октомври, 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 23 февруари, 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта: 4 октомври, 12:00 ч.
 • DiscoverEU – действие за приобщаване: 4 октомври, 12:00 ч.
 • Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта: 20 септември, 17:00 ч.

Ключово действие 2

 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта с изключение на тези, внесени от европейски НПО: 23 март, 12:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта, внесени от европейски НПО: 23 март, 17:00 ч.
 • Партньорства за сътрудничество в областта на младежта: 23 март, 17:00 ч.
 • Малки партньорства в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 23 март, 12:00 ч.
 • Малки партньорства в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта: 4 октомври, 12:00 ч.
 • Малки партньорства в областта на спорта: 23 март, 17:00 ч.
 • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение: 7 септември, 17:00 ч.
 • Академия за учители „Еразъм+“: 7 септември, 17:00 ч.
 • Действия „Еразмус Мундус“: 16 февруари, 17:00 ч.
 • Алианси за иновации: 15 септември, 17:00 ч.
 • Ориентирани към бъдещето проекти: 15 март, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование: 17 февруари, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение: 31 март, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта: 7 април, 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на спорта: 7 април, 17:00 ч.
 • Европейски спортни прояви с нестопанска цел: 23 март, 17:00 ч.

Ключово действие 3

 • Обединена европейска младеж: 22 март, 17:00 ч.
 • Действия и мрежи по инициативата „Жан Моне“: 1 март, 17:00 ч.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2022 г. – EAC/A09/2021 (447.05 KB, PDF)