Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм“

Дата на публикуване: 
вторник, 5 Ноември, 2019 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 ноември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2020 г.

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
 • Европейски университети
 • Алианси на познанията
 • Секторни алианси на уменията
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:

 • Проекти за диалог с младежта

Дейности „Жан Моне“:

 • Катедри „Жан Моне“
 • Модули „Жан Моне“
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“
 • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
 • Мрежи „Жан Моне“
 • Проекти „Жан Моне“

Спорт:

 • Партньорства за сътрудничество
 • Малки партньорства за сътрудничество
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия:

 • държавите членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави – кандидатки за членство в ЕС: Турция, Северна Македония и Сърбия.

Общият бюджет, предвиден за поканата, възлиза на 3 207,4 милиона евро:

 • Образование и обучение: 2 943,3 милиона евро;
 • Младеж: 191,9 милиона евро;
 • „Жан Моне“: 14,6 милиона евро;
 • Спорт: 57,6 милиона евро.

Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните Работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключова дейност 1:

 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на висшето образование – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2020 г., 12:00 ч.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2020 г., 12:00 ч.
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 13 февруари 2020 г., 17:00 ч.

Ключова дейност 2:

 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
 • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 24 март 2020 г., 12:00 ч.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2020 г., 12:00 ч.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2020 г., 12:00 ч.
 • Европейски университети – 26 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Алианси на познанията – 26 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Секторни алианси на уменията – 26 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 5 февруари 2020 г., 17:00 ч.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта – 5 февруари 2020 г., 17:00 ч.

Ключова дейност 3:

 • Проекти за диалог с младежта:
  • 5 февруари 2020 г., 12:00 ч.
  • 30 април 2020 г., 12:00 ч.
  • 1 октомври 2020 г., 12:00 ч.

Действия по инициативата „Жан Моне“:

 • Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 20 февруари 2020 г., 17:00 ч.

Действия в областта на спорта:

 • Партньорства за сътрудничество – 2 април 2020 г., 17:00 ч.
 • Малки партньорства за сътрудничество – 2 април 2020 г., 17:00 ч.
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел – 2 април 2020 г., 17:00 ч.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – EAC/A02/2019 (507.65 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 26 февруари е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На стр. 13, в точка 3 - Допустимост

вместо: „Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“:

 • държавите членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция, Северна Македония и Сърбия.“

да се чете: „Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“:

 • държавите членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция, Северна Македония и Сърбия.

вместо: „За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.“

да се чете: „За кандидати от Обединеното кралство: Моля, имайте предвид, че вследствие на влизането в сила на 1 февруари 2020 г. на Споразумението за оттегляне (3) между ЕС и Обединеното кралство, и по-специално член 127, параграф 6 и членове 137 и 138 от него, позоваванията на физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държава членка на Европейския съюз, следва да се разбират като включващи физическите или юридическите лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство. Поради това пребиваващите в Обединеното кралство физически или юридически лица отговарят на условията за участие в тази покана.