Вие сте тук

Покана за предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“

Дата на публикуване: 
сряда, 28 Октомври, 2020 - 12:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на „Подкрепа за мерките за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“. Европейската комисия цели подбиране на потенциални бенефициенти за изпълнението на редица мерки за информиране, съфинансирани от ЕС. Основната цел е предоставянето на подкрепа за изготвянето и разпространението на информация и съдържание, свързани с политиката на сближаване на ЕС, включително Фонда за справедлив преход и плана за възстановяване за Европа. Същевременно се зачита изцяло редакторската независимост на участващите страни.

Точното съдържание на предложените мерки за информиране ще зависи от редакторския избор на кандидатите. Редакционната независимост ще бъде гарантирана от харта за независимост, която ще бъде част от споразумението, подписано между Европейската комисия и бенефициентите на безвъзмездни средства.

Конкретните цели на поканата са:

 • насърчаване и стимулиране на по-добро разбиране за ролята на политиката на сближаване в подкрепа на всички региони на ЕС;
 • повишаване на осведомеността относно проектите, финансирани от ЕС - в частност чрез политиката на сближаване - и на тяхното отражение върху живота на хората;
 • разпространяване на информация и насърчаване на открит диалог относно политиката на сближаване, резултатите от нея, нейната роля в осъществяването на политическите приоритети на ЕС и неговото бъдеще;
 • насърчаване на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване, и стимулиране на участието на гражданите при определяне на приоритетите за бъдещето на тази политика.

Предложенията следва да илюстрират и оценяват ролята на политиката на сближаване за постигането на политическите приоритети на Европейската комисия и за справянето с настоящите и бъдещите предизвикателства пред ЕС, неговите държави членки и региони и на местно равнище.

По-специално, те следва да се отнасят до приноса на политиката на сближаване за:

 • стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите на регионално и национално равнище и подобряване на качеството на живот на гражданите;
 • подпомагане на изпълнението на целите на ЕС и на държавите членки по основните приоритети, които освен създаването на растеж и работни места включват също справяне с изменението на климата, опазване на околната среда, насърчаване на научноизследователската дейност и иновациите и др.;
 • подобряване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС и съответно намаляване на различията между държавите и регионите на ЕС и в рамките на самите държави и региони;
 • оказване на съдействие на регионите да се възползват от глобализацията, като намерят своето място в световната икономика;
 • утвърждаване на европейския проект, тъй като политиката на сближаване служи пряко на гражданите на ЕС.

Очаква се да бъдат постигнати следните резултати:

 • да се увеличи отразяването в медиите на политиката на сближаване, по-специално на регионално равнище;
 • да се повиши осведомеността на гражданите за резултатите от политиката на сближаване и тяхното отражение върху живота им;
 • да се постигнат конкретни резултати и цели, насочени към постигането на широк обхват по време на срока на изпълнение на мярката - напр. телевизионно и радиоизлъчване, отразяване в онлайн или печатни издания, друг вид мерки за информиране и разпространение на информацията, като се взема предвид езиковото многообразие;
 • да се установи ефикасно и ефективно сътрудничеството между Европейската комисия и бенефициентите на безвъзмездни средства.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по тази покана за представяне на предложения, възлиза на 5 000 000 EUR. Размерът на безвъзмездните средства ще бъде максимум 300 000 EUR. Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.

За да бъдат допустими, заявленията трябва да бъдат:

 • изпратени не по-късно от крайния срок за подаване на заявлението - 12.1.2021 г.
 • подадени в писмен вид като се използва формулярът за заявление, достъпен на адрес https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/; както и
 • съставени на един от официалните езици на ЕС.

Ако тези изисквания не бъдат спазени, заявлението ще бъде отхвърлено.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения по „Подкрепа за мерки за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС“ (736 KB, PDF)