Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

Институтът на Европейската инвестиционна банка
Дата на публикуване: 
петък, 5 Март, 2021 - 11:06
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка (Институт на ЕИБ) предоставя безвъзмездна помощ за научни изследвания чрез различни схеми, една от които е EIBURS, Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или научноизследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни-кандидати или потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за банката. EIBURS предоставя, на конкурсно начало, финансиране в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересовани университетски катедри или научноизследователски центрове с признати постижения в избраните области. Печелившите предложения предвиждат постигане на разнообразни крайни резултати, които ще бъдат предмет на договорно споразумение с Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2020/2021 г. програмата EIBURS очаква предложения по нова научна тема: „Въздействие от интегрирането на принципа за равенство между половете в инфраструктурни проекти – данни от проект във водния сектор на Мадагаскар”

Стратегията на Групата на ЕИБ за равенство между половете и икономическото овластяване на жените (GS) влезе в сила през януари 2017 г. Целта на тази стратегия е равенството между половете и икономическото овластяване на жените да станат неделима част от дейността на Групата на ЕИБ, както във, така и извън ЕС. Стратегията се изпълнява посредством План за действие за равенство между половете (GAP), който очертава пътната карта и дейностите в работата на Групата на ЕИБ, чрез които се гарантира изпълнение на ангажиментите, поети по линия на стратегията (2017-2022 г.).

Планът за действие обхваща четири области на дейност, сред които и засилване на влиянието на операциите на ЕИБ върху равенството между половете. С цел операциите на ЕИБ да доведат до широко застъпване в инвестиционните процеси на принципа за равенството между половете, Групата на ЕИБ въвежда на етапа на оценяването т.нар. маркировка за равенство между половете, подобна на класификационна система. С тази маркировка се цели лесно да бъдат отсявани на предварителен етап онези операции, които могат да повлияят на равенството на половете. Подобни предварителни оценки са от особено значение за инвестиции, за които равенството на половете не е конкретно набелязан резултат или цел, но при правилна проектна насоченост или при подходящо географско/секторно разположение биха могли да постигнат значителен ефект за равенството между половете.

Предложенията трябва да бъдат внесени на английски език до 30 април 2021 г. 24:00 ч. (Централноевропейско време). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани. Предложенията да се изпращат по електронна поща на адрес:

Events.EIBInstitute@eib.org

За допълнителна информация относно процеса на подбор по линия на EIBURS и за Института на ЕИБ, моля посетете: http://institute.eib.org/

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS по Програмата за знания (526.96 KB, PDF)