Вие сте тук

Покана за подаване на заявления за „Европейска столица на културата“

Каунас (Литва)
Дата на публикуване: 
понеделник, 20 Декември, 2021 - 11:31
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 декември е публикувана покана за подаване на заявления за кандидатстване за „Европейска столица на културата“.

Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ отправя покана за подаване на заявления за кандидатстване за действието на Съюза „Европейска столица на културата“ за 2028 г. Поканата се отнася за градове в държавите от ЕАСТ/ЕИП, страните кандидатки и потенциални кандидатки, участващи в програмата „Творческа Европа“ към датата на публикуване на тази покана.

Целта на поканата е един от тези градове да бъде определен за Европейска столица на културата през 2028 г.

Целите на действието „Европейска столица на културата“ са да се запази и насърчи многообразието на културите в Европа и да се изтъкнат общите им черти, както и да се увеличи чувството за принадлежност на гражданите към едно общо културно пространство. Цели се също да се стимулира приноса на културата в дългосрочното развитие на градовете. Дейностите, развивани от града, който ще бъде определен за Европейска столица на културата, ще са насочени към разширяване на обхвата, многообразието и европейското измерение на предлаганите културни прояви, да се разшири достъпът до култура и да се улесни участието в културни дейности; към укрепване на капацитета на културния сектор и на връзките му с други сектори и повишаване на международния профил на града чрез културата.

Подробна информация, условията за финансиране и формуляра за кандидатстване могат да бъдат намерени в пълния текст на поканата на следния адрес: https://ec.europa.eu/culture/calls/ecoc-2028

В пълния текст е представен преглед на условията за допустимост, изключване и предоставяне на званието, които ще се прилагат при оценяването на кандидатурите, както и информация относно процедурата за подбор. Кандидатурите трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на поканата.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на адреса, посочен в пълния текст на поканата, не по-късно от 11 ноември 2022 г.