Вие сте тук

Покана за назначаване на членове на Апелативния съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги

Дата на публикуване: 
петък, 8 Януари, 2021 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 януари е публикувана покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на Апелативния съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги (Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване).

Европейският банков орган (ЕБО), Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) представляват европейските надзорни органи за сектора на финансовите услуги и са членове на Европейската система за финансов надзор.

Сред техните цели в съответните им области на компетентност са:

 • постигането на надеждно, ефективно и съгласувано равнище на регулиране и надзор;
 • осигуряването на лоялните пазарни отношения, прозрачността, ефикасността и нормалното функциониране на финансовите пазари;
 • засилването на международната надзорна координация;
 • предотвратяването на регулаторния арбитраж и насърчаването на еднакви условия на конкуренция;
 • гарантирането на подходящо регулиране и надзор върху поемането на инвестиционни и други рискове;
 • подобряването на защитата на потребителите, както и
 • засилването на сближаването на надзорните практики в рамките на целия вътрешен пазар.

Апелативният съвет отговаря за вземането на решения по жалбите срещу някои отделни решения на органите. Неговите решения могат съответно да бъдат оспорвани пред Съда на Европейския съюз.

Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници (по двама членове и двама заместници, определени от всеки орган). Те се ползват с отлична репутация и имат доказани знания и професионален опит в областта на правото на Съюза, както и международен професионален опит, на достатъчно високо ниво в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги. Апелативният съвет разполага с достатъчно юридически експертен опит, за да предоставя експертни правни съвети относно законосъобразността, включително пропорционалността, във връзка с упражняването на правомощията на органите.

Членовете на Апелативния съвет са независими при вземането на решенията си. Те не са обвързани от каквито и да било указания.

Апелативният съвет определя своя председател.

Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Той може да бъде подновен еднократно.

Към крайния срок за подаване на заявленията кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз;
 • да не са действащи служители на компетентните органи или на други национални институции или институции или органи на Съюза, участващи в дейността на органите;
 • да не са членове на групите от заинтересовани лица към органите;
 • да са завършили успешно пълен курс на университетско обучение по право, икономика или друга относима към работата на органите специалност, удостоверено с диплома за съответната степен, с обичайна продължителност от четири или повече години и даващо право на следдипломно обучение;
 • или да са завършили успешно пълен курс на университетско обучение по право, икономика или друга относима към работата на органите специалност, удостоверено с диплома за съответната степен, с обичайна продължителност от три години, и да имат допълнително една година относим професионален опит;
 • или да са придобили квалификация за упражняване на професионална дейност като адвокат в държава членка;
 • да имат най-малко 15 години международен професионален опит, относим към банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, пазарите на ценни книжа или други финансови услуги (придобит след получаване на университетската диплома или дипломата и опита, посочени по-горе). Този опит може да включва разработването на политики и осъществяването на надзорна дейност;
 • доказано познаване и разбиране на законодателството на ЕС в областта на банковото дело, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване или пазарите на ценни книжа;
 • отлично владеене на поне два от официалните езици на Съюза (основният работен език в органите ще бъде английският, но жалбите могат да бъдат подавани на всички официални езици на Европейския съюз).

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички условия за допустимост, и по-специално на тези, които се отнасят до вида диплома, професионалния опит и изискваните езикови умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Крайният срок за регистрация е 8 февруари 2021 г. Онлайн регистрацията няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на същата дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за изразяване на интерес за назначаване на членове на Апелативния съвет на трите европейски надзорни органа за сектора на финансовите услуги (Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (868.57 KB, PDF)