Вие сте тук

Покана за акредитация по Програма „Еразъм“

Дата на публикуване: 
петък, 10 Юли, 2020 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 юли е публикувана покана за акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на младежта.

Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021-2027 г. все още не е приета от европейските законодатели. Тази покана за акредитация обаче се публикува, за да се улесни кандидатстването на потенциалните бенефициери на безвъзмездни средства от Съюза веднага след като правното основание бъде прието от европейските законодатели.

Поканата за акредитация не е правно обвързваща за Европейската комисия. В случай на съществено изменение на правното основание от страна на европейските законодатели, поканата може да бъде променена или отменена и могат да бъдат обявени други покани за акредитация с различно съдържание и подходящи срокове за отговор.

Акредитациите по Програма „Еразъм“ са инструмент за организации, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество.

За получаване на акредитация по Програма „Еразъм“ в областта на младежта се допуска да участва всяка публична или частна организация, установена в:

  • държавите членки на Европейския съюз;
  • трети държави, асоциирани към програмата, при условията, определени в правното основание.

Краен срок

Оценяването на кандидатурите и предоставянето на акредитация е постоянен процес.

Опростеният достъп до възможности за финансиране за дадена година изисква предварителното получаване на акредитация. За да получат акредитацията по тази покана, кандидатурите трябва да бъдат подадени не по-късно от 31 декември 2021 г.

Подробните условия, правила и процедури за акредитация се съдържат в Правилата за кандидатстване:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_bg

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Акредитация по програма „Еразъм“ в областта на младежта (504.81 KB, PDF)