Вие сте тук

Обяви за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералния секретариат на Съвета

Justus Lipsius
Дата на публикуване: 
понеделник, 3 Февруари, 2020 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 февруари са публикувани обяви за свободни позиции за длъжността директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) и на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) – CONS/AD/157/20

Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ (DG JAI) се състои от две дирекции: „Вътрешни работи“ (JAI.1) и „Правосъдие“ (JAI.2). Два отдела, „Основни права и ценности, правова държава и защита на данните“ и „Оценки в областта на правосъдието и вътрешните работи и политиката за борба с наркотиците“, също докладват на генералния директор.

Дирекция JAI.2 носи водещата отговорност в областта на правосъдието, като обхваща досиетата на наказателното правосъдие, сътрудничеството в областта на гражданското правосъдие, електронното правосъдие и редица въпроси, свързани с киберполитиката. Дирекцията координира организацията на заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, който обикновено заседава най-малко четири пъти годишно. Тези заседания на Съвета се подготвят от Корепер и няколко работни групи, специални комитети и други форуми. Те разглеждат както законодателни, така и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Дирекция JAI.2 има единно ръководство на равнище директор, както и заместник-директор, отговарящ за конкретни досиета, възложени от директора.

Като директор на дирекция „Правосъдие“ ще давате съвети на високо ниво в областта на политиката и процедурата, както устно, така и писмено, по своя инициатива или при поискване, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, а също и на генералния секретар по всички аспекти на досиетата, които попадат в областите на компетентност на дирекцията. Освен това ще участвате в заседания и, когато е целесъобразно, в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате ротационното председателство в преговорите и ще гарантирате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейности за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5) – CONS/AD/158/20

Генерална дирекция „Организационно развитие и служби“ (ГД ORG) отговаря за организационното развитие на ГСС и предоставянето на ключови услуги за подкрепа. Генералната дирекция се състои от пет дирекции („Човешки ресурси“, „Протокол и срещи“, Сгради и логистика“, „Финанси“ и „Безопасност и сигурност“).

Дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5) е упълномощена от генералния секретар да гарантира безопасността и сигурността на ГСС. За тази цел дирекцията гарантира, че са въведени мерки за сигурност и безопасност с цел справяне с всички заплахи за активите на ГСС (хора, информация, сгради, инфраструктура и репутация). Дирекцията предоставя съвети на генералния секретар, както и на Европейския съвет и Съвета в областта на укрепването на културата на сигурност на ГСС.

Дирекцията се състои от четири отдела, които се занимават съответно със стратегията за сигурността и непрекъснатостта на дейността, оперативната сигурност, сигурността на информацията и безопасността.

Като директор на дирекция ORG.5 Вие ще укрепвате културата на сигурност в Европейския съвет и в Съвета на всички равнища. Ще председателствате Комитета по сигурността на Съвета, който осигурява подходяща защита на класифицираната информация на ЕС, и при необходимост ще предоставяте съвети по въпроси, свързани със сигурността, на други органи на Съвета. Ще работите с отдела на ГСС, който отговаря за цифровите услуги, за да се гарантира подходяща защита на цялата информация на ГСС.

Ще отговаряте за взаимодействието с външни органи по въпросите на безопасността и сигурността. Във връзка с това от Вас ще се изисква по-конкретно да представлявате Европейския съвет и Съвета при обсъжданията и в преговори с други институции на ЕС, органите на приемащата държава и тези на останалите държави членки на ЕС, в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Предварителният график за подбора е следният:

  • очаква се подбраните за събеседване кандидати да бъдат информирани за това до средата на март 2020 г.;
  • първите събеседвания са предвидени за втората половина на март 2020 г.;
  • явяването в центъра за оценяване се очаква да стане до края на март/началото на април 2020 г.;
  • вторият кръг събеседвания е предвиден за втората половина на април 2020 г.

Крайният срок за кандидатстване е 21 февруари 2020г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Правосъдие“ (JAI.2) – CONS/AD/157/20 (2.12 MB, PDF)

Обявление за свободна длъжност директор на дирекция „Безопасност и сигурност“ (ORG.5) – CONS/AD/158/20 (2.16 MB, PDF)