Вие сте тук

Обяви за свободни позиции за длъжността директор на различни дирекции в Европейския парламент

Европейският парламент
Дата на публикуване: 
понеделник, 10 Май, 2021 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 май са публикувани 4 обявления за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции в Европейския парламент.

Тази процедура за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Тя ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначаването ще бъде в степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 14 941,46 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат добавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти., по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Място на наемане e Брюксел. Тази длъжност може да бъде пренасочена към някое от другите места на работа на Европейския парламент.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните общи условия:

  • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз:
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 28 май 2021 г., 12:00 ч. (обед), брюкселско време.

Пълния текст на обявленията можете да изтеглите оттук: