Вие сте тук

Обява за свободно работно място за длъжността на изпълнителен директор на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“

Дата на публикуване: 
вторник, 7 Юни, 2022 - 12:51
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 юни е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“.

Съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ (СП „GH EDCTP3“) е партньорство между Европейския съюз и асоциацията „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP), в която членуват няколко държави членки на ЕС, и асоциирани държави и няколко африкански държави.

Неговата задача е да подпомага клиничните изследвания за намиране на решения за намаляване на тежестта от инфекциозните болести в Субсахарска Африка, както и за укрепване на научноизследователския капацитет за подготовка и реакция на нововъзникващи инфекциозни болести.

Изпълнителният директор управлява съвместното предприятие и е негов законен представител. Избраният кандидат е независим при изпълнението на служебните си задължения. Той ще се отчита за своите дейности пред управителния съвет, съставен от шестима представители на асоциацията EDCTP и шестима представители на Европейската комисия.

Изпълнителният директор играе централна роля в ръководенето на съвместното предприятие. Той отговаря за вземането на административните, оперативните и финансовите мерки, необходими за нормалното функциониране на съвместното предприятие, и за тяхното управление.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство:
  • кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;

С решение на управителния съвет на СП „GH EDCTP3“, с което се разрешава допускането на изключение в съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, ако е необходимо, кандидатури за длъжността на изпълнителен директор могат да се подават и от граждани:

 • на една от следните държави в Субсахарска Африка, които са членове на асоциацията EDCTP и участват в програмата „Глобално здравеопазване EDCTP3“ към крайната дата за подаване на кандидатурите: Република Конго, Кот д’Ивоар, Етиопия, Габон, Гамбия, Гана, Мали, Мозамбик, Нигерия, Сенегал, Южна Африка, Танзания, Уганда и Замбия.
 • Асоциирани държави към „Хоризонт Европа“, които са членове на асоциацията EDCTP и участват в програмата „Глобално здравеопазване EDCTP3“ към крайната дата за подаване на кандидатурите: Норвегия;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на съвместното предприятие;
 • Управленски опит: От тези 15 години професионален опит най-малко пет години трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с настоящата длъжност;
 • Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: Към крайната дата за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да бъдат в състояние да изпълнят целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадат кандидатурата си, кандидатите трябва внимателно да проверят дали отговарят на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Кандидатите трябва да се регистрират в интернет на следния уебсайт и да следват указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 18 юли 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността на изпълнителен директор на съвместното предприятие „Глобално здравеопазване EDCTP3“ (1.15 MB, PDF)