Вие сте тук

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“
Дата на публикуване: 
вторник, 7 Юни, 2022 - 12:35
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 юни е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“.

Съвместното предприятие „Ключови цифрови технологии“ (КЦТ) е публично-частно европейско партньорство, имащо за цел да стимулира инвестициите в сектора на електрониката в Европа за проучване и разработване на иновативни ключови цифрови технологии. Съвместното предприятие КЦТ насърчава сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите между заинтересованите страни, например промишлеността, публичните органи, академичните среди, както и научноизследователски и технологични организации, като обединява и насочва усилията им.

Изпълнителният директор е законният представител на съвместното предприятие. Той представлява съвместното предприятие в сектора на ключовите цифрови технологии. Изпълнява своите задачи самостоятелно и се отчита пред управителния съвет.

Изпълнителният директор ръководи и управлява съвместното предприятие и носи цялостна отговорност за неговите дейности, включително за изпълнението на бюджета, като същевременно осигурява постигането на целите на съвместното предприятие.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да притежават: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да са в сферата на дейностите на съвместното предприятие;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност в област, свързана с обявената длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: към крайната дата за кандидатстване кандидатите трябва да могат да завършат целия четиригодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 6 септември 2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“ – Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор (Срочно нает служител – степен AD 14) (1.16 MB, PDF)