Вие сте тук

Обява за свободно място за длъжността директор „Макроикономическа статистика“ в Евростат

Дата на публикуване: 
петък, 5 Юли, 2019 - 13:49
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 юли е публикувана обява за свободно работно място за длъжността директор „Макроикономическа статистика“ ESTAT.C.

Евростат е генерална дирекция на Европейската комисия. Тя предоставя на Европейския съюз висококачествени услуги, свързани със статистическа информация. Тя обслужва европейските институции, държавите членки, финансовите пазари, деловите среди, гражданите, научните изследователи и медиите.

Евростат отговаря за координирането и засилването на управлението на Европейската статистическа система (ЕСС). Целта е да осигури лесен достъп на всички потребители до навременни, надеждни и сравними статистически данни на равнището на ЕС. Дирекцията отговаря за всички законодателни предложения на ЕС в сферата на статистиката. Евростат си сътрудничи също и с международните организации в областта на официалната статистика и помага на държави извън ЕС да усъвършенстват статистическите си системи.

Дирекция С „Макроикономическа статистика“ се състои от 5 отдела и около 120 служители (на постоянни и временни договори). Управлява бюджет от около 16 милиона евро. Тя обхваща една статистическа област на националните сметки: методология на националните сметки, показатели, изготвяне на националните сметки, статистика за административни цели, статистика за цените, паритет на покупателната способност, както и статистически данни за жилищния фонд.

Евростат се намира в Люксембург.

Длъжността директор на дирекция „Макроикономическа статистика“ в Евростат включва следните основни отговорности:

 • лидерство и стратегическо управление в ключовата статистическа област на националните сметки: методология на националните сметки, показатели, изготвяне на националните сметки, статистика за административни цели, статистика за цените, паритет на покупателната способност, както и статистически данни за жилищния фонд;
 • лидерство и стратегическо управление при разпространение и обмен на статистически данни и данни, изготвени от дирекцията;
 • представителство на дирекцията при ключови взаимоотношения с:
  • други служби на Комисията, като например генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ и генерална дирекция „Бюджет“ и други институции на Европейския съюз, като Европейската сметна палата;
  • външни заинтересовани страни като съответните органи на ЕСС (Европейската статистическа система), националните статистически институти, министерствата на финансите, националните централни банки и международни органи като ЕЦБ, МВФ, ООН и ОИСР;
 • управление на човешки и финансови ресурси.

Директорът ще действа като вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити в съответствие с финансовите правила и разпоредби на Комисията.

Изисквания за допустимост

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу следдипломен професионален опит).
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този професионален опит трябва да бъдат в областта на икономиката.
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, релевантна за настоящата позиция.
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и на задоволително ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна във Вашия адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака).

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас относно състоянието на Вашата кандидатура.

Крайният срок за регистрация е 5 септември 2019 г., 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор „Макроикономическа статистика“ ESTAT.C, в Люксембург (степен AD 14) (573.9 KB, PDF)