Вие сте тук

Обява за свободна позиция за поста началник-отдел на SMART.2.A – Отдел „Инфраструктура и операции“

Justus Lipsius
Дата на публикуване: 
вторник, 26 Януари, 2021 - 10:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 януари е публикуванo обявление за свободна длъжност за поста началник-отдел на SMART.2.A – Отдел „Инфраструктура и операции“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност.

Отдел „Инфраструктура и операции“ (RUN) е част от дирекция „Цифрови платформи“ в рамките на служба „Цифрови услуги“ (SMART). Отдел „Инфраструктура и операции“ (RUN) предоставя основната инфраструктура, поддържаща услугите и приложенията за крайните потребители. Отделът се състои от четири сектора, които заедно отговарят за проектирането, експлоатацията, поддръжката и развитието на основните услуги на платформите. Технологиите и практиките са съвременни и през последните няколко години бяха направени значителни инвестиции във виртуализация, автоматизация, софтуерно определени инфраструктури и решения за наблюдение.

Ще докладвате на директора на дирекция „Цифрови платформи“ в рамките на SMART и ще бъдете част от ръководния екип заедно с началниците на отдел „Цифрово работно място, сигурност на системите и управление на документи“. Ще участвате и в дейности, пряко свързани с отдел „Цифрови услуги“; ще взаимодействате със заинтересованите страни в Генералния секретариат, нашите държави членки и другите европейски институции и органи.

Ще ръководите отдел с приблизително 46 постоянни служители и ще отговаряте за изпълнението на бюджет от около 14 милиона евро.

От всички ръководни кадри в ГСС се очаква да консултират висшестоящите ръководители и заинтересованите страни, да управляват персонала и финансовите ресурси и да представляват ГСС. Тези очаквания са изложени в хоризонталния профил на ръководните кадри в ГСС (PDF).

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Крайният срок за кандидатстване е 9 февруари 2021 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/167/21 (1.89 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 3 февруари е публикувано известие, че обявлението се отменя.