Вие сте тук

Обява за свободна позиция за длъжността директор в Дирекция за протокола към Генерална дирекция за председателството

Дата на публикуване: 
понеделник, 18 Юли, 2022 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 юли е публикувано обявление, че председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „директор (ж/м)“ (AD, степен 14) в Генерална дирекция за председателството – Дирекция за протокола.

Тази процедура за подбор ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 15 590,76 EUR. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

На директора се възлага изпълнението на следните задачи:

 • осигуряване на доброто функциониране на голяма структурна единица на Генералния секретариат, обхващаща няколко отдела, които попадат в рамките на правомощията на дирекцията, в съответствие с политиките на институцията;
 • управление, ръководене, мотивиране и координиране на екипи от служители;
 • планиране на дейностите на дирекцията, оценка на изпълнението на услугите с цел гарантиране на тяхното качество;
 • предоставяне на съвети на генералния директор, на генералния секретар и на членовете на Европейския парламент в съответните области на дейност;
 • сътрудничество с различните дирекции на Генералния секретариат, представляване на институцията и водене на преговори за сключване на договори или споразумения в съответните области на дейност;
 • ръководене и изпълнение на специфични проекти, които може да налагат поемането на финансова отговорност;
 • упражняване на функцията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните общи условия:

 • да бъдат граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползват от своите граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени им от законите по отношение на военната служба;
 • да притежават необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатите се приканват да изпратят единствено по електронна поща във формат pdf мотивационно писмо (à l’attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/276/S) (на вниманието на г-н Генералния секретар на Европейския парламент, обявление за заемане на длъжност PE/276/S) и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на обявлението за заемане на длъжност (PE/276/S) в предмета на съобщението, на следния адрес: PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 8 август 2022 г., 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/276/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за председателството – Дирекция за протокола (973.9 KB, PDF)