Вие сте тук

Обява за свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Изготвяне на публикации“ в Службата за публикации на Европейския съюз

Дата на публикуване: 
вторник, 28 Юни, 2022 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 юни е публикувано обявление, че Европейската комисия публикува обявление за свободно работно място за длъжността директор на дирекция „Изготвяне на публикации“ (OP.B) в Службата за публикации на Европейския съюз, Люксембург (степен AD 14).

Службата за публикации на Европейския съюз е официалният доставчик на издателски услуги за всички институции, органи и агенции на ЕС. Службата подкрепя политиките на ЕС в качеството си на признат експертен център за управление на информацията, данните и знанията. Тя публикува на всички официални езици на Европейския съюз и непрекъснато адаптира своите услуги към бързо променящата се технологична среда (напр. услуги за данни, изчисления в облак, машинно самообучение и изкуствен интелект).

Службата за публикации е служба на Европейската комисия със седалище в Люксембург. Тя работи под ръководството на управителен комитет, съставен от генералните секретари на на институциите на ЕС, и се състои от 4 дирекции, 17 отдела и около 585 служители.

По-специално дирекция OP.B „Изготвяне на публикации“ има задачата да подготвя публикуването и да публикува законодателни и правни текстове, както и други публикации на институциите на ЕС по ефикасен и ефективен начин на 24-те официални езика на Европейския съюз. В допълнение към цифровите (PDF, HTML, EPUB) и печатните публикации дирекцията изготвя аудио-визуални продукти (видеоклипове, анимации, подкастове), интерактивни или статични визуализации на данни и мобилни приложения. Тя предлага езикови услуги, насочени към гарантиране на качеството и съгласуваността на публикациите на 24-те официални езика на ЕС.

Дирекцията се състои от повече от 200 служители, организирани в четири отдела.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава — членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит1, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации.
  • Управленски опит: най-малко 5 години от професионалния опит, придобит след получаване на дипломата, трябва да са придобити на висша управленска длъжност2.
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз3 и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседванията дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език.
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно видовете диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата. Поради това следва да уведомявате Европейската комисия за всяка промяна на Вашия адрес на електронна поща.

След като приключите онлайн регистрацията си, ще получите електронно писмо с потвърждение, че кандидатурата Ви е регистрирана. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас относно състоянието на Вашата кандидатура.

Крайният срок за регистрация е 26.07.2022 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място за длъжността директор на дирекция „Изготвяне на публикации“ (OP.B) в Службата за публикации на Европейския съюз, Люксембург (степен AD 14) (566.85 KB, PDF)