Вие сте тук

Обява за свободна длъжност за директор на Дирекция LIFE 3

Брюксел, сграда Justus Lipsius
Дата на публикуване: 
четвъртък, 28 Ноември, 2019 - 12:07
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 ноември е публикувано обявление за свободна длъжността директор на Дирекция LIFE 3 (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси, хранителна верига и горско стопанство).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС)  подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност.

Считано от 1 януари 2020 г. генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE) ще се състои от 4 дирекции, всяка от които ще отговаря за конкретни области на политиката.

Дирекция LIFE 3 ще отговаря за ветеринарните и фитосанитарните въпроси, както и за въпросите на хранителната верига и горското стопанство.

Дирекцията ще координира организацията на заседанията на Съвета по селско стопанство и рибарство, който обикновено заседава 11 пъти годишно. Подготвя се от Корепер и няколко работни групи, които обсъждат както законодателни, така и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Под ръководството на генералния директор директорът на LIFE 3 ще управлява дирекцията и нейните ресурси по професионален начин, ще организира дейностите ѝ и ще подпомага и мотивира персонала в хода на работата му. Директорът гарантира качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество както в рамките на дирекцията, така и с другите дирекции, а също и с други служби на ГСС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 3 януари 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/150/19 LIFE3).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност директор на Дирекция LIFE 3 – CONS/AD/150/19 (2.19 MB, PDF)