Вие сте тук

Общият съд обявява свободно място за поста секретар

Съдът на Европейския съюз
Дата на публикуване: 
понеделник, 16 Януари, 2023 - 10:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 16 януари е публикувана покана за представяне на кандидатури за длъжността секретар на Общия съд.

Общият съд е една от двете юрисдикции, които съставят Съда на Европейския съюз. Задачата му е в частност да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на институциите и органите на Европейския съюз. В този смисъл отнасяните до Общия съд спорове отразяват дейностите на тези институции и органи. Освен това се предлага да се разширят правомощията на Общия съд, така че да обхващат и разглеждането на преюдициални запитвания, отправяни по силата на член 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз в някои специфични сфери.

Назначението е за срок от шест години, считано от датата на встъпване в длъжност, която по възможност би трябвало да е 1 май 2023 г.

Функции

Под ръководството на председателя на Общия съд секретарят отговаря за получаването, изпращането и съхраняването на всички документи и за връчването на документи в приложение на Процедурния правилник на Общия съд.

Секретарят подпомага членовете на Общия съд при всички действия във връзка с изпълнението на длъжността им.

Секретарят съхранява печатите и отговаря за архива. Той отговаря за публикациите на Общия съд, и по-специално за сборника със съдебна практика и за разпространението на отнасящи се до Общия съд документи в интернет.

Под ръководството на председателя на Общия съд и със съдействието на службите на Съда на Европейския съюз секретарят се грижи за административното и финансовото управление и счетоводството на Общия съд.

Секретарят ръководи служба от около 70 длъжностни лица и служители. За изпълнението на функциите му са необходими безспорни управленски способности, доказани с наличието на подходящ опит в тази област.

 Подаване на кандидатури

За да кандидатстват, заинтересованите лица следва да изпратят мотивационно писмо заедно с подробна автобиография, съдържаща в частност всички данни за:

  • гражданството им;
  • университетските им дипломи в правната област и евентуално по други специалности;
  • езиковите им познания, и в частност познанията им по френски и английски език;
  • настоящата и предходната им професионална дейност, която свидетелства за наличието на подходящ, по възможност поне 15-годишен опит;
  • и всеки друг опит в съдебна и международна среда.

Кандидатурите за длъжността трябва да постъпят в секретариата на председателя на Общия съд единствено по електронна поща, на адрес:

Secretariat_President-Tribunal@curia.europa.eu, не по-късно от 15 февруари 2023 г.

Кандидатурите ще бъдат разгледани от комитет по подбора. Кандидатите, които преминат предварителния подбор въз основа на анализ на автобиографията и мотивационното им писмо, ще бъдат поканени на събеседване.

След събеседванията комитетът по подбора ще изготви списък на кандидатите, които намира за годни да изпълняват длъжността секретар. Списъкът ще бъде предаден на Общия съд с оглед на назначаването на секретаря в съответствие с член 32, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд.