Вие сте тук

Методология за формиране на Индекса на интегритета в съдебната система

Дата на публикуване: 
вторник, 31 Юли, 2018 - 13:08

 

Публикувани e Методологията за формиране на Индекса на интегритета в съдебната система, изготвена по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ).

Методологията за формиране на Индекса на интегритета в съдебната система определя източниците на информация, процедурите, последователността и периодичността за събиране на информацията, правилата за измерване параметрите на критериите, както и математическите правила за формиране на ИИСС. Предвидени са и контролни индикатори, чрез които да бъде верифицирана достоверността на информацията. Методиката за оценяване се реализира като бъдат отчетени конкретните стъпки, изпълнени при оценяването. Анализите по всеки от индикаторите, обект на се извършва на основа на ясно формулирани оценъчни въпроси, с помощта на които да бъде оценен напредъка.

  Методика за мониторинг на интегритета в съдебната система.pdf (1.29 MB)

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.