Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси генерални директори за ГД „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ и за „Обща и институционална политика“ (GIP)

Съвета на ЕС
Дата на публикуване: 
понеделник, 26 Октомври, 2020 - 10:46
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 октомври са публикувани две обявления за свободни работни места за поста "генерален директор" в ГД „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ и в „Обща и институционална политика“ (GIP).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва изготвяне на политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция RELEX „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ – CONS/AD/162/20

Генерална дирекция „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ (ГД RELEX) понастоящем се състои от 2 дирекции: RELEX.1, която се занимава с търговията, развитието, сигурността и координацията, и RELEX.2, която се занимава с разширяването, Близкия изток и Северна Африка и гражданската защита. Освен това и двете дирекции подпомагат работата на Съвета по външни работи. Има вероятност генералната дирекция да претърпи реорганизация през следващите години.

Генералната дирекция координира организацията на Съвета по външни работи, който заседава средно 12 пъти годишно; както и съставите на Съвета по външни работи по въпросите на търговията, отбраната и развитието, като всяко заседание се провежда поне два пъти годишно, наред с неформалните заседания. Освен това генералната дирекция координира подготовката за обсъжданията, свързани с разширяването, в Съвета по общи въпроси, които се провеждат два пъти годишно. Тези заседания на Съвета се подготвят от Корепер и няколко работни групи, които обсъждат както законодателни, така и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с двамата директори в RELEX Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще осигурявате цялостната стратегическа координация, включително с другите генерални дирекции, по въпросите на политиката и набелязаните цели.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на „Обща и институционална политика“ (GIP) – CONS/AD/163/20

GIP, Обща и институционална политика, понастоящем се състои от две дирекции (GIP.1 „Обща политика“ и GIP.2 „Междуинституционални отношения“) и един отдел („Европейски съвет и стратегическо планиране“). И трите се отчитат пред генералния директор.

GIP предоставя хоризонтални политически услуги в подкрепа на работата както на Съвета на ЕС и неговото председателство, така и на Европейския съвет и неговия председател. Той осигурява подкрепа за генералните дирекции, занимаващи се с политики, по хоризонтални въпроси, и представлява ГСС в Корепер (I част) и Корепер (II част) по хоризонтални въпроси. GIP отговаря и за организацията и координацията на работата в ГСС по междусекторни въпроси.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с двамата директори в GIP и началника на отдела Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на GIP, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС.

В сътрудничество с други генерални дирекции Вие ще отговаряте за хоризонталната политика и процедурната координация с цел да се подпомогне приемствеността и съгласуваността на работата на Съвета и на Европейския съвет.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия към момента на подаване на кандидатурите за горепосочените позиции:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 18 ноември 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция RELEX „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ – CONS/AD/162/20 (1.84 MB, PDF)

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на „Обща и институционална политика“ (GIP) – CONS/AD/163/20 (1.84 MB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 30 октомври е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 1, в частта „ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ“, полето „Служба“:

вместо: „Генерална дирекция „Външни работи, разширяване и гражданска защита“;

да се чете: „Генерална дирекция „Външни отношения“.

На страница 1, в частта „Ние сме“, вторият параграф:

вместо: „Генерална дирекция „Външни работи, разширяване и гражданска защита“ (ГД RELEX) понастоящем се състои от 2 дирекции: RELEX.1, която се занимава с търговията, развитието, сигурността и координацията, и RELEX.2, която се занимава с разширяването, Близкия изток и Северна Африка и гражданската защита.“;

да се чете: „Генерална дирекция „Външни отношения“ (ГД RELEX) понастоящем се състои от 2 дирекции: RELEX.1, която се занимава с търговията, развитието и сигурността, и RELEX.2, която се занимава с политиката за съседство и реакцията при кризи.“.