Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси генерални директори

Съвет на ЕС
Дата на публикуване: 
сряда, 15 Септември, 2021 - 10:20
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 септември са публикувани три обяви за свободни работни места за поста „генерален директор“ в Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE), Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN) и Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва изготвяне на политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE)

Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE) включва пет дирекции: LIFE.1, която се занимава със селското стопанство (SCA – Специален комитет по селско стопанство); LIFE.2, която се занимава с рибарството; LIFE.3, която се занимава с ветеринарни и фитосанитарни въпроси, храни и горско стопанство; LIFE.4, която се занимава със заетостта и социалната политика; LIFE.5, която се занимава със здравето. Всички те се отчитат пред генералния директор.

Генералната дирекция координира организацията на съставите на Съвета „Селско стопанство и рибарство“ и „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“ (EPSCO), като съставите заседават съответно около десет и четири пъти годишно. Тези заседания на Съвета се подготвят от Корепер и няколко работни групи, които се занимават както със законодателни, с незаконодателни досиета и с международните отношения във връзка с тези досиета.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с петимата директори в LIFE Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси. Вие ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му, ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на LIFE, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС.

В сътрудничество с други генерални дирекции Вие ще отговаряте за хоризонталната политика и процедурната координация с цел да се подпомогне приемствеността и съгласуваността на работата на Съвета и на Европейския съвет.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN)

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN) ще се състои от две дирекции: ECOFIN.1 „Икономическа политика и финансови услуги“ и ECOFIN.2 „Бюджет, данъци, митнически съюз и политика на сближаване“, като и двете се отчитат на генералния директор. Има вероятност генералната дирекция да претърпи реорганизация през следващите години.

Задачата на генералната дирекция е да координира дейностите на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и да подпомага срещите на Еврогрупата, които са неформални заседания на министрите на финансите от държавите членки от Еврозоната. Както Съветът по икономически и финансови въпроси, така и Еврогрупата заседават ежемесечно и генералната дирекция осигурява координацията между тях.

Основната дейност е по-нататъшното развитие на Икономическия и паричен съюз, в частност укрепването на икономическото управление, координацията на икономическите политики, и по-конкретно завършването на съюза на капиталовите пазари и банковия съюз.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с двамата директори в ГД ECOFIN Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на ГД ECOFIN, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС.

В сътрудничество с други генерални дирекции Вие ще отговаряте за хоризонталната политика и процедурната координация с цел да се подпомогне приемствеността и съгласуваността на работата на Съвета и на Европейския съвет.

Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“

Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ ще се състои от три дирекции, които ще обхващат областите на вътрешния пазар, защитата на потребителите, интелектуалната собственост, конкуренцията, промишлеността, научните изследвания, космическото пространство и търговията; всички те се отчитат пред генералния директор.

Задачата на генералната дирекция е да координира дейностите на Съвета по конкурентоспособност, който заседава най-малко четири пъти годишно и се занимава с единния пазар, промишлеността, научните изследвания и космическото пространство.

На генералната дирекция е възложена законодателната дейност в обширната област на конкурентоспособността и тя участва в наблюдението и последващите действия във връзка с различни инициативи на политиките, свързани с единния пазар. Генералната дирекция подпомага Съвета в непрекъснатите му усилия за разгръщане на пълния потенциал на вътрешния пазар.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с тримата директори Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество. Ще поддържате култура на ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на генералната дирекция, така и с другите генерални дирекции, а също и с другите служби на ГСС.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия към момента на подаване на кандидатурите за горепосочените позиции:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2021 г.,12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат само по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

  1. Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (LIFE) - CONS/AD/168/21 (1.91 MB, PDF)
  2. Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN) – CONS/AD/172/21 (1.91 MB, PDF)
  3. Обявление за свободна длъжност за поста генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ – CONS/AD/173/21 (1.91 MB, PDF)