Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор за дирекция LIFE.5

Генерален секретариат на Съвета
Дата на публикуване: 
четвъртък, 30 Юни, 2022 - 10:06
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 юни е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор в дирекция LIFE.5 Здравеопазване.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Под ръководството на генералния секретар той дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председателства, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Селско стопанство, рибарство, социални въпроси и здраве“ (ГД LIFE) координира организацията на съставите на Съвета „Селско стопанство и рибарство“ и „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“ (EPSCO). Съставите заседават съответно около десет и четири пъти годишно.

ГД LIFE се състои от пет дирекции: LIFE.1, която се занимава със селското стопанство (SCA – Специален комитет по селско стопанство); LIFE.2, занимаваща се с въпросите на рибарството; LIFE 3, занимаваща се с ветеринарните и фитосанитарните въпроси, храните и горското стопанство LIFE.4, която се занимава със заетостта и социалната политика; LIFE.5, която се занимава със здравеопазването; всички те са подчинени на генералния директор.

Дирекция LIFE.5 се занимава със следните области на политиката: здравеопазване, фармацевтични продукти, медицински изделия и финансиране. По-конкретно дирекцията се занимава със законодателните предложения и политическите инициативи и съветва председателството на Съвета и председателя на Европейския съвет по всички тези въпроси. Дирекцията помага за подготовката на заседанията на Съвета EPSCO и на съответните заседания на Корепер, а също и на работните групи, които разглеждат както законодателни, така и незаконодателни досиета. Освен това дирекцията изготвя позициите на ЕС, които трябва да се заемат в съответните международни организации (СЗО, назначаване на членове на управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата).

Под ръководството на генералния директор директорът ще управлява и координира дирекцията и нейните ресурси, ще организира дейностите ѝ и ще подпомага и мотивира служителите в хода на работата им. Ще гарантира качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, с цялата генерална дирекция и с другите служби на ГСС.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/179/22 LIFE.5).

Преди да изпратят кандидатурата си, кандидатите следва внимателно да проверят дали отговарят на изискванията, посочени в частта „Политика за набиране на персонала“ по-горе, за да се избегне автоматично изключване от процедурата за подбор.

Крайният срок за кандидатстване е 13 юли 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжността  директор в дирекция LIFE.5 - CONS/AD/179/22 (860.1 KB, PDF)