Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на Правната служба

 Генерален секретариат на Съвета
Дата на публикуване: 
вторник, 15 Ноември, 2022 - 09:47
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 ноември е публикувана обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за поста директор на Правната служба.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Под ръководството на генералния секретар той дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председателства, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Правната служба е юридическият съветник на Европейския съвет и на Съвета. Тя подпомага Съвета и неговите подготвителни органи, председателството и Генералния секретариат на Съвета. Целта е осигуряване на законосъобразността и качественото съставяне на актовете. Като възприема при необходимост творчески подход, Правната служба допринася за намирането на правно издържани и политически приемливи решения в сътрудничество с другите отдели на Съвета. За целта Правната служба дава напълно безпристрастни становища в устна или писмена форма, по искане на Съвета или по собствена инициатива, по всякакви въпроси от правно естество. Освен това Правната служба представлява Европейския съвет и Съвета в производства пред съдилищата на Съюза. Тя отговаря за проверката на качеството на съставянето на правните актове на Европейския съвет и на Съвета, както и за осигуряване на тяхната юридическа и езикова последователност на всички официални езици на Съюза. Неотменна цел на Правната служба е своевременно да предоставя становища, които се отличават с пълно зачитане на закона, безпристрастност и яснота.

Правната служба се състои от шест тематични дирекции, които обхващат всички области на дейност на Съюза, и една дирекция, която отговаря за качеството на законодателството.

Длъжността генерален директор на Правната служба и правен съветник на Европейския съвет и на Съвета е отговорна позиция, която включва ръководството на екип от около 330 висококвалифицирани служители.

Ще предоставяте съвети на най-високо равнище, по собствена инициатива или при поискване, на Европейския съвет, Съвета и техните председателства, както и на генералния секретар. Ще предоставяте писмени или устни становища на високо равнище по правни и институционални въпроси по всички аспекти на досиетата с цел намиране на правно издържани и политически приемливи решения.

От Вас ще се изисква също да подпомагате и представлявате Европейския съвет и Съвета при спорове и, когато е целесъобразно, да ги представлявате по дела пред съдилищата на ЕС, както и на публични форуми и в преговори с други институции, агенции и други органи на ЕС в областите на компетентност на генералната дирекция.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu  до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/183/22 JUR).

Крайният срок за кандидатстване е 2 декември 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста директор на Правната служба – CONS/AD/183/22 (862.1 KB, PDF)