Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на дирекция „Сгради и логистика“

Съвет на ЕС
Дата на публикуване: 
сряда, 11 Ноември, 2020 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 ноември е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна длъжност за поста директор на дирекция „Сгради и логистика“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва изготвяне на политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Организационно развитие и служби“ (ГД ORG) отговаря за организационното развитие на ГСС и предоставянето на ключови услуги за подкрепа. Генералната дирекция се състои от пет дирекции („Човешки ресурси“, „Протокол и срещи“, „Сгради и логистика“, „Финанси“ и „Безопасност и сигурност“).

Дирекция „Сгради и логистика“ (ORG.3) отговаря за осигуряването на материалната инфраструктура (сгради, инсталации и техническо оборудване) и логистичните услуги (оборудване, преместване, транспорт), които позволяват на Европейския съвет, Съвета, неговите органи и ГСС да изпълняват функциите си във всички ситуации и обстоятелства, включително в извънредни ситуации и кризи. ORG.3 отговаря за годишен бюджет на стойност около 42 млн. евро, както и за значителен брой договори за предоставяне на услуги и трябва да осигурява закупуването на стоки и услуги съгласно установените процедури.

Под ръководството на генералния директор Вие ще управлявате Вашата дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Ще гарантирате качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество както в рамките на дирекцията, така и с цялата генерална дирекция, а също и с други служби на ГСС.

Ще отговаряте за взаимодействието с външни органи по въпросите на градоустройственото и екологичното планиране. Във връзка с това от Вас ще се изисква по-конкретно да представлявате Европейския съвет и Съвета при обсъжданията и в преговорите с други институции на ЕС и органи на приемащата държава в областите на компетентност на дирекцията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (в полето „Относно“ на съобщенията трябва да се посочи: CONS/AD/166/20 ORG.3).

Крайният срок за кандидатстване е 1 декември 2020 г., 12,00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/166/20 (1.83 MB, PDF)