Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на Дирекция ECOFIN.2

pic
Дата на публикуване: 
петък, 21 Октомври, 2022 - 11:08
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 октомври е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета (ГСС) обявява свободна позиция за длъжността директор на Дирекция ECOFIN.2.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Под ръководството на генералния секретар той дава становища и подпомага Европейския съвет и Съвета, както и техните председателства, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ГД ECOFIN) се състои от две дирекции: ECOFIN.1, която се занимава с икономическата политика и финансовите услуги; и ECOFIN.2, която се занимава с бюджета, данъчното облагане, митническия съюз и политиката на сближаване. Двете дирекции са на подчинение на генералния директор. Има вероятност генералната дирекция да претърпи реорганизация през следващите години.

Дирекция ECOFIN.2 се занимава с бюджета, данъчното облагане, митническия съюз и политиката на сближаване. Дирекцията съветва председателството на Съвета и председателя на Европейския съвет. Тя съдейства за подготовката и подпомагането на Съвета по икономически и финансови въпроси, Съвета по икономически и финансови въпроси – Бюджет (ECOFIN-Budget) и Съвета по общи въпроси – Сближаване (GAC-Cohesion), както и на съответните Корепер и работни групи, като Бюджетния комитет, работна група „Борба с измамите“, работна група „Собствени ресурси“, работна група „Структурни мерки и най-отдалечени региони“, работна група „Данъчни въпроси“ в различните ѝ състави, група „Кодекс за поведение“, работна група „Митнически съюз“ и работна група „Експортно кредитиране“.

Под ръководството на генералния директор Вие ще управлявате и координирате Вашата дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате служителите в хода на работата им. Ще гарантирате качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, с цялата генерална дирекция и с другите служби на ГСС.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез изготвянето на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейности за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 11 ноември 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/181/22)

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция ECOFIN.2 - CONS/AD/181/22 (863.92 KB, PDF)