Вие сте тук

Генерална дирекция за партньорствата за парламентарната демокрация търси генерален директор

Европейски парламент
Дата на публикуване: 
понеделник, 11 Юли, 2022 - 11:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 юли е публикувано обявление, че председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедура по заемане на длъжността „генерален директор (ж/м)“ (AD, степен 15) в Генералната дирекция за партньорствата за парламентарната демокрация.

Тази процедура за подбор ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Генералният директор ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

На генералния директор се възлага изпълнението на следните задачи:

 • да осигурява правилно функциониране на голяма структурна единица в Генералния секретариат на Европейския парламент, включваща няколко дирекции, обхващащи областите на компетентност на генералната дирекция;
 • да предлага развитие, да определя целите и средствата, да управлява екипи, да избира начините на организация, да осигурява финансови ресурси;
 • да управлява и/или да контролира хоризонтални проекти;
 • да предоставя съвети на генералния секретар и на членовете на Европейския парламент в съответните области на компетентност – да си сътрудничи с юрисконсулта и другите генерални директори;
 • да представлява институцията, когато е необходимо;
 • да изпълнява функцията на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити;
 • да замества генералния секретар, когато е необходимо.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните общи условия:

 • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползва от своите граждански права;
 • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатите се приканват да изпратят единствено по електронна поща мотивационно писмо във формат pdf (à l'attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/273/S) (на вниманието на г-н Генералния секретар на Европейския парламент, обявление за заемане на длъжност PE/273/S) и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на обявлението за заемане на длъжност (PE/273/S) в предмета на съобщението, на следния адрес: PERS-EPSeniorManagement@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 1 август 2022 г., понеделник, 12 ч. (на обяд), брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/273/S – Генерален директор (ж/м) (функционална група AD, степен 15) в Генерална дирекция за партньорствата за парламентарната демокрация (864.01 KB, PDF)