Вие сте тук

Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ търси администратори главен съветник

Дата на публикуване: 
понеделник, 11 Октомври, 2021 - 10:42
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 октомври е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ обявява свободно работно място за длъжността главен съветник.

ГД „Миграция и вътрешни работи“ (HOME) отговаря за Шенген, миграцията и вътрешната сигурност.

Ресорът на ГД „Миграция и вътрешни работи“ включва политики, свързани със законната и незаконната миграция, убежището, интеграцията, обратното приемане и връщането, управлението на външните граници на ЕС, борбата с организираната престъпност и тероризма, полицейското сътрудничество. ЕС също така си сътрудничи активно с държави извън ЕС, за да работи заедно с тях по предизвикателствата, свързани с миграцията и вътрешната сигурност.

Под политическото ръководство на комисаря по вътрешните работи Йохансон и под надзора на генералния директор на ГД „Миграция и вътрешни работи“ координаторът по въпросите на връщането ще оказва подкрепа на заместник генералния директор. Той ще отговаря за хоризонталните въпроси и миграцията, и ще работи в тясно сътрудничество с директора, отговарящ за миграцията, убежището и визите.

Координаторът по въпросите на връщането ще допринесе за създаването на ефективна и обща европейска система за връщане, основана на по-силни правни, оперативни и управленски стълбове, чрез насърчаване на оперативното сътрудничество с държавите членки и между тях в управлението на процесите на връщане, обратно приемане и реинтеграция.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да се включва в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит, придобит след получаване на дипломата, на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този опит трябва да са в област, свързана с длъжността;
  • Консултантски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша консултантска длъжност;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Крайният срок за регистрация е 9 ноември 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ обявява свободно работно място за длъжността главен съветник (степен AD14) – COM/2021/10407 (865.14 KB, PDF)