Вие сте тук

Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ търси директор за дирекция COMPET.1

pic
Дата на публикуване: 
четвъртък, 10 Ноември, 2022 - 11:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувана обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободна позиция за поста директор на дирекция COMPET.1 към Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ (ГД COMPET).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ (ГД COMPET) координира организацията на съставите на Съвета по конкурентоспособност и на Съвета по външни работи – Търговия, като всеки от тях заседава съответно най-малко четири пъти и два пъти годишно.

Генерална дирекция „Конкурентоспособност и търговия“ (ГД COMPET) понастоящем се състои от три дирекции: COMPET.1, занимаваща се с вътрешния пазар, защитата на потребителите и интелектуалната собственост; COMPET.2, занимаваща се с конкуренцията, промишлеността, научните изследвания и космическото пространство; COMPET.3, занимаваща се с търговията.

Генералната дирекция ще претърпи реорганизация и дирекция COMPET.1 ще се занимава с повечето области на политиката, за които отговаря Съветът по конкурентоспособност в състава промишленост и вътрешен пазар (вътрешен пазар, промишленост, туризъм, конкуренция, интелектуална собственост).

Дирекцията съветва председателството на Съвета и председателя на Европейския съвет и съдейства за подготовката и подпомагането на Съвета по конкурентоспособност (COMPET) и съответните Корепер и работни групи във всичките им области на дейност. Дирекцията подпомага председателството и Съвета в хода на целия законодателен процес, включително работата с Комисията и Европейския парламент. Тя осигурява и секретариата на работната група на високо равнище „Конкурентоспособност и растеж“.

Длъжността директор на COMPET.1 е отговорна позиция в интересна от политическа гледна точка среда, с различни заинтересовани страни и висококвалифицирани служители.

Под ръководството на генералния директор Вие ще управлявате и координирате Вашата дирекция и нейните ресурси по професионален начин и ще организирате дейностите ѝ. Ще гарантирате качеството на услугите и продуктите, предоставяни от дирекцията, и ефективната комуникация и сътрудничество в рамките на дирекцията, с цялата генерална дирекция и с другите служби на ГСС.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез изготвянето на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейностите за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатури ще се приемат единствено по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu  до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Посоченият по-горе имейл адрес трябва да се използва за цялата кореспонденция, отнасяща се до процедурата за подбор (полето „Относно“ на съобщенията трябва да съдържа следната референция: CONS/AD/182/22).

Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2022 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност за поста директор на дирекция COMPET.1 – CONS/AD/182/22 (859.63 KB, PDF)