Вие сте тук

Генерална дирекция „Информация“ на Съда на ЕС търси директор на дирекция „Информационни технологии“

Съда на Европейския съюз
Дата на публикуване: 
сряда, 23 Февруари, 2022 - 10:57
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 февруари е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Информация“ на Съда на Европейския съюз обявява свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Информационни технологии“ (степен AD 14 или AD 15).

Под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Информация“ директорът на дирекция „Информационни технологии“ (ДИТ) управлява същата, като организира и координира дейността ѝ.

Директорът на ДИТ осигурява съответствието на информационните системи с действащите правила. В качеството си на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити за разходите в областта на информационните технологии следи за спазването на финансовите правила, по-специално във връзка с обществените поръчки.

Той представлява институцията в рамките на външни органи и форуми, и по-конкретно в рамките на междуинституционалните комитети в областта на информационните технологии.

Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
  • да имат най-малко десетгодишен професионален опит в областите, посочени в точка I. – „Естество на служебните задължения“;
  • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на службата се изисква добро владеене на английски език.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес: DIR-DTI@curia.europa.eu най-късно до 22 март 2022 г.

Към кандидатурите следва да се приложат подробна автобиография и всички други подходящи документи. Кандидатите трябва освен това да приложат към кандидатурата си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на виждането си за работата и управлението на дирекцията, до която се отнася поканата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Генерална дирекция „Информация“ на Съда на Европейския съюз – свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Информационни технологии“ (степен AD 14 или AD 15) (819.62 KB, PDF)