Вие сте тук

Генерална дирекция „Бюджет“ търси главен съветник

Европейската комисия
Дата на публикуване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 10:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Бюджет“ обявява свободно работно място за длъжността главен съветник.

Персоналът на Генерална дирекция „Бюджет“ се състои от около 530 души. В нея има шест дирекции. Пет от тях се намират в Брюксел, а една има служители както в Брюксел, така и в Люксембург.

Генерална дирекция „Бюджет“ е централната служба на Комисията. Дирекцията отговаря за изготвянето и изпълнението на бюджета на ЕС в рамките на годишен и многогодишен цикъл, като гарантира ефективното изпълнение на бюджета в пълно съответствие с Финансовия регламент. ГД „Бюджет“ отговаря също така за правната уредба, приложима за изпълнението на бюджета на ЕС от страна на отделните институции, агенции и държави членки. Тя играе ключова роля за насърчаването на доброто финансово управление и на стабилна култура, ориентирана към резултатите.

Длъжността главен съветник ще функционира като звено за връзка за предоставяне на стратегически консултации относно прилагането и евентуалното развитие на стратегията на ЕС за диверсифицирано финансиране, която се използва за финансиране на разходите по линия на Next Generation EU. При поискване той/тя също така участва в установяването на контакт с инвеститорите, както и съдейства за разработването на презентационни обиколки.

Освен това главният съветник ще представлява Комисията на високо управленско равнище в рамките на съответните форуми.

Изисквания към кандидатите

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този професионален опит от 1 година не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации;
  • Консултантски опит: поне 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша консултантска длъжност в област, релевантна за настоящата позиция;
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания към кандидатите“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

Крайният срок за регистрация е 27 май 2021 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията си в срок. Настоятелно Ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате – натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката могат да доведат до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След изтичане на срока за регистрация повече няма да можете да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Генерална дирекция „Бюджет“ – Обява за свободно работно място за длъжността главен съветник (степен AD 14) – COM/2021/10403 (867.05 KB, PDF)