Вие сте тук

Евростат търси директори на дирекция „Регионална и секторна статистика“ и на „Социална статистика“

Дата на публикуване: 
понеделник, 8 Юни, 2020 - 11:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 юни са публикувани обявления, че Евростат обявява свободни позиции за поста директор на дирекция „Регионална и секторна статистика“ и на дирекция „Социална статистика“.

Евростат е генерална дирекция на Европейската комисия. Тя предоставя на Европейския съюз висококачествени услуги, свързани със статистическа информация.

Евростат отговаря за координирането и засилването на управлението на Европейската статистическа система (ЕСС). Целта е да осигури лесен достъп на всички потребители до навременни, надеждни и сравними статистически данни на равнището на ЕС. Евростат отговаря за всички законодателни предложения на ЕС в сферата на статистиката.

Евростат се намира в Люксембург.

Дирекция E „Регионална и секторна статистика“ се състои от 5 отдела, в които работят около 120 служители. Тя се занимава със статистика в широк спектър от области –селско стопанство, околна среда, транспорт и енергетика, както и статистика за устойчивото развитие и европейските региони.

Дирекция F „Социална статистика“ се състои от 5 отдела, в които работят около 135 служители. Тя се занимава с различни статистически данни в областта на населението, демографията и миграцията, пазара на труда, доходите и условията на живот, потреблението, качеството на живот, въпросите, свързани с разпределянето и неравенството, образованието, културата и спорта, здравеопазването, социалната закрила и престъпността.

Изисквания за допустимост

До етапа на подбор ще бъдат допуснати само кандидатите, които към крайния срок за подаване на кандидатурите отговарят на следните формални изисквания:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз;
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат: образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу опит, придобит след получаване на дипломата);
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години следдипломен професионален опит на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Най-малко 5 години от този професионален опит трябва да бъдат в областта на статистиката или свързани области;
  • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в област, свързана с позицията, за която кандидатствате;
  • Езикови умения: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволително владеене на друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на (част от) събеседването на този друг език;
  • Възрастова граница: кандидатите трябва да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Изисквания за допустимост“), и по-специално изискванията относно вида диплома, професионалния опит и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по Интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces&langue=EN

Крайният срок за регистрация е 8 юли 2020 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време„ след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за длъжността директор на дирекция „Регионална и секторна статистика“ (DG ESTAT.E) (873.1 KB, PDF)

Обявление за длъжността директор на дирекция „Социална статистика“ (DG ESTAT.F) (877.25 KB, PDF)